محاسبه تراز آب زیرزمینی مورد مطالعه در استان خراسان رضوی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1853-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی دکترای گروه ژئوفیزیک، دانشکده علوم زمین و مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
2گروه ژئوفیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
چکیده
مطالعات بسیاری بر روی آبهای زیرزمینی نزدیک مناطق شهری در کلان شهرهای ایران در حال انجام است وشهرستان مشهد واقع در استان خراسان رضوی نیز به عنوان دومین کلان شهر ازاین امر مستثنی نمی باشد. بمنظور اکتشاف تراز آب زیرزمینی شهر مشهد، مطالعات ژئوالکتریک با روشهای سونداژزنی وپروفیل زنی در سطح شهر انجام گرفت. ابتدا داده ها مورد تفسیر کیفی قرار گرفته وسپس بمنظور تعیین دقیق ضخامت ومقاومت ویژة لایه ها، با استفاده از نرم افزارهای Resix و Res2Dinv ، مدلسازی در منطقه مورد مطالعه انجام گرفت. با استفاده از نتایج اطلاعات بدست آمده از سونداژها و پیزومترهای اطراف شهر، سطح آب زیرزمینی در شهر مشهد تعیین گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of groundwater level in the Khorasan Razavi province
Authors
Seyed Moein Moghtader, Zohreh Sadat Riazi Rad
Abstract
Due to many studies are being carried out on the groundwater near urban areas in Iranian metropolises Mashhad city located in Khorasan Razavi province as the second metropolis is no exception. In order to explore the groundwater level of Mashhad, geoelectric studies were performed by sounding and profiling methods in the city. First, the data were interpreted qualitatively and then in order to accurately determine the thickness and specific strength of the layers, using Resix and Res2Dinv software, modeling was performed in the study area. Using the results of the data obtained from soundge and piezometers around the city, the groundwater level was determined in Mashhad.
Keywords
Ground water level, Mashhad, Geoelectric, Soundge, Profile