کاربرد حساب بازه‌ای برای تعیین عمق بی‌هنجاری از داده‌های الکترومغناطیسی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1866-NIGS
نویسندگان
گروه ژئوفیزیک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان- همدان- ایران
چکیده
در این مقاله عمق کره رسانا به عنوان مدلی از مین مدفون در یک محیط با رسانایی ضعیف مانند دریا، با استفاده از داده‌های القای الکترومغناطیسی با روش حساب بازه‌ای محاسبه می‌شود. جسم رسانا با یک پیچه فرستنده، تحت تابش میدان الکترومغناطیسی قرار می‌گیرد. در این حالت دو مد پاسخ جریان گردابی ایجاد شده در سطح جسم و پاسخ حاصل از آشفتگی جریان شارشی در محیط رسانا در برخورد با جسم، در محل گیرنده دریافت می‌شود. در این نوشتار، جهت‌گیری هندسی پیچه‌ها چنان فرض می‌شوند که تنها پتانسیل حاصل از جریان گردابی در محل پیچه گیرنده دریافت گردد. با استفاده از این داده‌ها و به کمک تکنیک جدید حساب بازه‌ای که در علوم مهندسی فراوان و در ژئوفیزیک به ندرت به کار رفته، عمق کره تعیین می‌شود. با استفاده از روش کروسیک بازه‌ای معادلات به دست آمده برای دو حالت هندسه چشمه- گیرنده حل و عمق بی‌هنجاری محاسبه می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Application of interval computation for determining of depth of buried sphere using electromagnetic induction data
Authors
Mojtaba Babaei
Abstract
In this paper we present a least-squares minimization approach to depth determination from an electromagnetic anomaly profile. In EMI method a transmitter coil radiates an electromagnetic field and the anomalous signal from the ground is detected by a receiver coil. When a conductor is present, its response can be separated in two modes. Eddy-current mode is circulating inside the conductor and current-channeling is crossing the boundary between the conductor and the background medium. The responses differ depending on the geometry of transmitter, receiver, and conductivities. We consider a situation that only the eddy current response is measured in the receiver coil. We apply the Krawczyk method, which is an interval computation technique, to solve this nonlinear equation. We apply this method to synthetic data with and without random error. In all cases, the depth solution obtained provides reasonable results.
Keywords
Electromagnetic Induction, depth estimation, Eddy-Current, Current-Channeling, Interval Computations, Krawczyk Method