روشی عددی برای محاسبه دقیق تصحیح توپوگرافی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1875-NIGS
نویسندگان
1گروه عران نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند کرمان
2گروه ژئودزی و مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تفرش
3دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران
چکیده
چکیده
مدل‌های ژئوپتانسیلی که صرفاً از مشاهدات ماهواره‌هایی مانند GRACE یا GOCE بدست آمده‌اند علی‌رغم داشتن دقت بالا در طول موج‌های بلندِ میدان گرانی به دلیل درجه و مرتبه پایین، فاقد جزئیات و اثرات طول موج‌های کوتاه و متوسط میدان هستند. در این پژوهش، روشی عددی برای لحاظ کردن اثر جرم‌های نزدیک بر پایه مدل‌های رقومی توپوگرافی به‌منظور افزایش دقت مدل‌های ژئوپتانسیلی ارائه شده است. این روش، مبتنی بر المان‌های محدود بوده و می‌تواند اثرات جرم‌های توپوگرافی بر تابعک‌های میدان گرانی را با دقتی بالا ارائه دهد. در این روش‌ بر خلاف روش‌های معمول، از انتگرال نیوتن استفاده نشده و علی‌رغم سادگی روابط، از دقت بالائی برخوردار بوده و امکان افزودن پیچیدگی‌های هندسی زمین ازجمله "کرویت" را فراهم می‌آورد. در این مقاله کارائی روش یاد شده بر پایه افزایش دقت ژئوئید و شتاب گرانی حاصل از مدل‌های ژئوپتانسیلی ماهواره‌ای با درجه و مرتبه پائین به نمایش گذاشته شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
A numerical method for precise computation of topographic effect
Authors
Mahdi Mosayebzadeh, Roohollah Karimi, Alireza A. Ardalan
Abstract
Abstract
Satellite-only global geopotential models (GGMs) derived from missions such as GRACE and GOCE, in spite of high-accuracy in long wavelength components of gravity field, do not possess the medium and short wavelength features. In this study, a numerical method for implementing the effect of near masses based on Digital Terrain Models (DTM) to increase the accuracy of aforementioned models is developed. The method is based on finite elements and can provide the effect of topographic masses on gravity field functionals with high accuracy. In contrast to common methods, our method is not based on Newton integral and in spite of its simplicity has high accuracy and can incorporate geometrical complexity of Earth's geometry such as curvature, in its formulation. The efficiency of the method is shown via increasing the accuracy of the geoid and gravity computed from satellite-only GGMs.
Keywords
Topography correction, Geoid, Gravity correction, Finite Element Method