شناسایی کانی زایی مس و آهن به روش قطبش القائی و مقاومت ویژه الکتریکی در شرق استان خراسان جنوبی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1877-NIGS
نویسندگان
مهندسین مشاور صحراکاو
چکیده
گسل‌ها میتوانند یکی از مهمترین ساختارهای زمین شناسی در تمرکز کانی زایی مواد معدنی باشند. در این مطالعه شبکه‌ای از گسل‌های امتداد لغز با دو روند اصلی NE-SW و NW-SE به عنوان شاخص اصلی زمین شناختی جهت تشکیل رگ و رگچه‌های حاوی کانی زایی مس، آهن و طلا در پیش زمینه ای از جنس سنگ آذرین خروجی با ترکیب حدواسط تا بازیک شناسایی شدند. یکی از روش های ژئوفیزیکی اکتشافی پرکاربرد در شناسایی زون‌های کانی زایی فلزی از نوع سولفیدی و اکسیدی، مطالعات همزمان قطبش القایی و مقاومت ویژه (موسوم به IP/RS) است.در این روش دو پارامتر فیزیکی مهم سنگ‌ها به منظور بررسی تغییرات لیتولوژی و شناسایی ذخایر معدنی اندازه گیری می‌شوند، که عبارتند از بارپذیری و مقاومت ویژه الکتریکی. ناهنجاری‌های حاصل از بارپذیری می‌تواند دال برکانی زایی مس و آهن در منطقه باشد. در این مطالعه سعی شده تا از داده های حاصل از برداشت قطبش القایی و مقاومت ویژه در شرق خراسان جنوبی جهت تعیین بهترین محل برای حفاری استفاده شود. فرآیند پردازش و وارون سازی داده های برداشت شده به کمک نرم افزار Res2Dinv انجام پذیرفت. به کمک تفسیر مقاطع خروجی حاصل از مرحله وارون‌سازی، بی‌هنجاری‌های متعددی شناسایی گردید و بر اساس آن نقاط حفاری در زون‌های مستعد تعیین گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Application of Induced Polarization and Resistivity to Determine Copper and Iron Mineralization Zones in the East of South Khorasan Province
Authors
Mahshid Abtahi
Abstract
Fault systems are an important structural feature for mineral deposition and concentration. The area of interest in this research consists of a network of strike-slip faults with two main trends of NE-SW and NW-SE which act as a prominent source of iron, copper and gold mineralization in the form of veins protruding within a geological setting made up of intermediate to basic volcanic rock. One of the most widely geophysical methods used in identifying sulfide and oxide mineralization of metals is the integrated study of induced polarization and resistivity referred to as IP/Rs. An IP/Rs survey assesses two important physical properties of rocks for the purpose of investigating lithological changes and mineral exploration, which are chargeability and resistivity. Anomalies occurring within chargeability measurements could be a strong identifier of copper and iron mineralization in the zone of interest. Data obtained from the survey conducted in Eastern South Khorasan province were used in determining optimal locations for drilling operations. Processing and inversion of data have been carried out using the Res2DInv software. Through interpretation of the output sections, numerous anomalies were located and optimal drilling points were designated accordingly.
Keywords
Strike-slip fault, Induced polarization, Resistivity, Chargeability, Inversion