اکتشاف و پردازش داده‌های ژئوفیزیک به روش (IP-RS) در محدوده سیاه‌معدن

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1898-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه
2دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3شرکت اتین معدن میدیا
چکیده
محدوده اکتشافی پلی‌متال سیاه‌معدن در جنوب استان کرمان، شهرستان ‌‌‌‌‌‌‌جیرفت و بخش اسماعیلی واقع شده است. این محدوده از لحاظ متالوژنی بخشی از زون اکتشافی اسفندقه - دولت‌آباد در جنوب استان کرمان را در بر می‌گیرد.
هدف از این پژوهش، شناسایی مناطق امیدبخش کانه‌دار از جمله سولفید مس جهت بررسی موقعیت توده‌های سولفیدی زیر سطحی و یافتن مواد معدنی در ژرفا می‌باشد. مطالعات ژئوفیزیکی به روش پلاریزاسیون‌القایی و مقاومت‌ویژه، با استفاده از آرایه دو قطبی- دو قطبی نقطه‌هایی جهت حفاری در واحدهای توفی با پلاریته بالا پیشنهاد گردید، که می‌توانند حاوی سولفیدهای فلزی یا مالاکیت باشند. پشنهادات ارایه شده همگی به لحاظ جنس سنگ یکی بوده و صحت‌سنجی مطالعات منوط به انجام حفاری‌های اولیه گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Processing of geophysical data by (IP-RS) method in the Siyah Madan range
Authors
Ali Alijani, Seyyed Saeed Ghannadpour, Mostafa Esmaily Vardanjani
Abstract
Siyah-madan polymetallic exploration area is located in the south of Kerman province, Jiroft city and esmaili section. Metallurgically, this area includes part of Esfahan-Dolatabad exploration zone in the south of Kerman province. The aim of this study is to identify promising mineralized areas such as copper sulfide to investigate the location of subsurface sulfide masses and find minerals in the depths. Geophysical studies were proposed by induction polarization and resistivity, using a 5-point bipolar-bipolar array for drilling in high-polarity tuff units, which can contain metal or malachite sulfides. The proposals presented were all the same in terms of rock material and the validation of the studies was subject to initial excavations
Keywords
resistance, Polymetal, Induction polarization, Geophysics and Siyah Madan