کلیدواژه ها = مقاومت‌ویژه
تعداد مقالات: 7

1 وارون‌سازی داده‌های قطبش‌القایی و مقاومت‌ویژه، مطالعه موردی: معدنی در سمنان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

2 اکتشاف مس در شکستگی‌ها و گسل‌های حوالی طرود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (962.97 K)

3 مطالعات ژئوالکتریک به منظور شناسایی حفرات زیرسطحی ؛ مطالعه موردی
محسن خدابخشی* ، زهرا اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (251.08 K)

4 شناسایی حفرات و شکستگی‌ها با روش ژئوالکتریک ؛ مطالعه موردی
محسن خدابخشی* ، زهرا اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (364.5 K)

5 اکتشاف و پردازش داده‌های ژئوفیزیک به روش (IP-RS) در محدوده سیاه‌معدن
علی علیجانی همراهلو* ، سید سعید قنادپور، مصطفی اسماعیلی وردنجانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (570.85 K)

6 مطالعات ژئوالکتریک در کانسار سرب و روی قیدار، جنوب‌خاور زنجان
مرتضی کاظمی* ، ابوالفضل رضایی، ایمان منصف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (459.07 K)

7 اکتشاف مس در منطقه طرود با روش های مقاومت ویژه و قطبش القایی
آرش شاهی* ، محسن خدابخشی
مشاهده مقاله