مطالعات ژئوالکتریک در کانسار سرب و روی قیدار، جنوب‌خاور زنجان

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2007-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
2استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
چکیده
کانسار سرب و روی قیدار در 20 کیلومتری جنوب شهر قیدار، استان زنجان قرار گرفته است. در تقسیم‌بندی پهنه‌های زمین‌ساختی ایران، این منطقه در کمان ماگمایی ارومیه-دختر قرار گرفته است. کانه‌زایی در این کانسار به میزبانی گدازه های آندزیت تا تراکی آندزیت الیگومیوسن به صورت رگه‌های سیلیسی-سولفیدی در امتداد گسل خوردگی‌های منطقه تشکیل شده است. با استفاده از روش‌های مقاومت‌ویژه الکتریکی و قطبش‌القایی، عمق و ضخامت توده‌های معدنی و پیوستگی آن‌ها در کانسار سرب و روی قیدار با استفاده از دو شبکه با آرایه مستطیلی و یک پروفیل با آرایه دوقطبی-دوقطبی مورد مطالعه قرار گرفته است. نقشه هم‌مقدار شارژپذیری به خوبی تبعیت کانه‌زایی را از روند گسل‌های اصلی منطقه با راستاهای شمال‌باختر-جنوب‌خاور و شمال ‌خاور-جنوب‌باختر نشان می‌دهد. همچنین، زون‌های دارای مقاومت‌ویژه پایین (زیر 35 اهم‌متر) نشانگر راستای گسل‎های محلی، یا خرد‌شدگی و رطوبت بالا در زون‌های گسلی، و یا کانه‌زایی‌های احتمالی هستند. نتایج این تحقیق، محدوده‌های مناسب دیگر برای حفاری‌های اکتشافی بعدی را پیشنهاد نموده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Geoelectric Studies in Lead and Zinc Deposit of Qeydar, SE Zanjan
Authors
Morteza Kazemi, Abolfazl Rezaei, Iman Monsef
Abstract
Qeydar lead and zinc deposit is located 20 km south of Qeydar city, Zanjan Province. According to the tectonic zones of Iran, the region is situated in the Urumieh-Dokhtar magmatic arc. In this deposit, mineralization is hosted by Oligo-Miocene andesite to trachy-andesitic lavas with siliceous-sulfide veins along the main faults. Based on electrical resistivity and induced polarization (IP) methods, the depth and thickness of mineral masses and their continuity in the Qeydar deposit were studied by two networks with rectangular and dipole-dipole arrays. The map of IP shows the correlation of mineralization with major faults in the NW-SE and NE-SW trends. Additionally, the low resistivity zones (below 35 ohmmeter) indicate local fault trends, crushed and high humidity in fault zones, or possible mineralization. Finally, suitable areas for subsequent exploration drilling have been suggested.
Keywords
Electrical resistivity, Induced polarization, Lead and zinc deposit, Qeydar, Zanjan