اکتشاف مس در منطقه طرود با روش های مقاومت ویژه و قطبش القایی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 2094-NIGS
نویسندگان
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
اکتشاف فلزات معدنی عمدتا به‌ وسیله‌ی روشهای قطبش القایی و مقاومت‌ویژه قابل شناسایی هستند. در این مطالعه از روش IP RS به منظور اکتشاف مس در منطقه چاه موسی شهرستان طرود استفاده شده است. حجم عمده این منطقه را سنگهای آتشفشانی تشکیل داده‌اند و از طرفی منطقه طرود در یک نوار ماگمایی متشکل از سنگهای ولکانیکی و پلتونیکی قرار دارد. در ابتدا با استفاده از آرایه مستطیلی نواحی مستعد وجود آنومالی شناسایی شدند سپس با استفاده از آرایه دوقطبی ـ دوقطبی با AB=MN=20 داده برداری انجام شد و با استفاده از نرم افزار surfer ,res2dinv و zondres2d پروفیل های DD2,DD3 و DD7 که به صورت موازی هستند پس از اینورژن به صورت شبه سه بعدی نمایش داده شدند و نقاط امیدبخش جهت حفاری پیش بینی شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Copper exploration in Torod area with Induced polarization and Resistivity methods
Authors
arash shahi, mohsen khodabakhshi
Abstract
Exploration of mineral metals can be identified mainly by Induced polarization and Resistivity methods. In this study, the IP and RS method has been used for the purpose of copper exploration in Chah Musa area of Torod county. The majority of this area is made up of volcanic rocks, on the other hand, the Torod area is located in a magmatic belt consisting of volcanic and plutonic rocks. First, by using the rectangular array, the prone areas to anomalies were identified, then by using the Dipole-Dipole array with AB=MN=20 , data collection was done and by using surfer, res2dinv and zondres2d software, the DD2, DD3 and DD7 profiles were parallel faces were displayed in pseudo-3D form and promising points for drilling were predicted.
Keywords
Torod, Induced polarization, Resistivity, Dipole-dipole, Inversion, chah musa