شناسایی حفرات و شکستگی‌ها با روش ژئوالکتریک ؛ مطالعه موردی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1658-NIGS
نویسندگان
فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک، تهران، تهران، ایران
چکیده
شناسایی شکستگی‌ها و حفرات در ساخت و ساز‌های عمرانی از جهات مختلف دارای اهمیت می‌باشد. از میان روش‌های متفاوتی که برای آشکارسازی آنها وجود دارد، روش مقاومت‌ویژه از بین روش‌های ژئوفیزیکی به دلیل همبستگی خوب بین مقاومت‌ویژه الکتریکی و ساختار زمین‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است. محدوده مورد مطالعه در 5 کیلومتری غرب گرمسار قرار دارد. با توجه به شرایط محدوده، تعداد 10 پروفیل با آرایه ونر در جهت شمالی جنوبی طراحی گردید. طول پروفیل‌ها تقریبا 110 متر و فاصله پروفیل‌ها از یکدیگر 10 متر می‌باشد. هدف از این مطالعه تعیین شکستگی و گسل‌های احتمالی، تعیین حفرات احتمالی و تفکیک لایه‌ها بر اساس مقاومت‌ویژه تا عمق 15 متر می-باشد. پس از وارون‌سازی داده‌ها و تفسیر مقاطع در کنار هم وضعیت محدوده مورد کاوش قرار گرفت.
کلیدواژه ها
 
Title
Identification of cavities and fractures by geoelectric method; a case study
Authors
Mohsen Khodabakhshi, Zahra Esmaeili
Abstract
The Identification of fractures and cavities in civil construction is important in many ways. Among the various methods available to detect them, the resistivity method has been considered in the middle of the geophysical methods due to the good correlation between the electrical resistivity and the geological structure. The study area is located 5 km west of Garmsar. Depending on the conditions of the area, 10 profiles were designed with the Wenner array in the north-south direction. The length of the profiles is approximately 110 meters and the profiles are 10 meters away from each other. The purpose of this study was to determine fractures and possible faults, to determine possible cavities and to discriminate layers based on electrical resistivity up to 15 m depth. After inverting the data and interpreting the sections, conditions of the study area was explored
Keywords
geophysic, geological structures, Resistivity, Fracture, cavity, garmsar