اکتشاف مس در شکستگی‌ها و گسل‌های حوالی طرود

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1334-NIGS
نویسندگان
چکیده
طرود در فاصله حدود 409 کیلومتری شرق تهران و 175 کیلومتری سمنان می‌باشد. بیشتر فعالیت‌های ماگمایی در این محدوده مربوط به دوران‌های دوم و سوم زمین‌شناسی می‌باشد. به طور کلی کانی‌زایی در این منطقه از سیستم شکستگی‌ها و روند گسل‌های منطقه پیروی می‌کند. بارپذیری بالا و مقاومت ویژه پایین کانسارهای سولفیدی سبب شده تا به شکل یک آنومالی مشخص در اندازه‌ گیری‌های ژئوالکتریکی نمایان شوند. با توجه به خاصیت رسانایی الکتریکی مس و با استفاده از زمین‌شناسی منطقه و ترکیب روش‌های ژئوالکتریکی (قطبش‌القایی و مقاومت‌ویژه)، محدوده‌ای مورد مطالعه قرار گرفت که منجر به تعیین نقاط امیدبخشی جهت حفاری اکتشافی گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Copper exploration in fractures and faults in near Torud
Authors
Abstract
Torud is located about 409 km east of Tehran and 175 km from Semnan. Most of the magmatic activity in this area is related to the second and third periods of geology. In general, mineralization in this area follows the fracture system and the fault direction of the region. High chargeability and low resistivity of sulfide ore deposits have caused that be appeared as specific anomaly in Geoelectrical measurements. Due to the properties of copper electrical conductivity and with using from geology of the region and combining Geoelectrical methods (induced polarization and resistivity), an area was studied that led to the identification of promising points for exploratory drilling.
Keywords
Torud, Semnan, Geology, Fault, Induced polarization, Resistivity