وارون‌سازی داده‌های قطبش‌القایی و مقاومت‌ویژه، مطالعه موردی: معدنی در سمنان

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1253-NIGS
نویسندگان
چکیده
روش‌های ژئوالکتریکی کارآمدترین روش اکتشاف کانسارهای سولفیدی می‌باشند. بارپذیری بالا و مقاومت‌ویژه پایین این کانسارها سبب شده تا به شکل یک آنومالی مشخص در اندازه‌گیری‌های ژئوالکتریکی نمایان شوند. این مقاله حاصل کار ژئوالکتریکی پتانسیل یک معدن مس در استان سمنان می‌باشد. برای شناسایی نواحی کانه‌دار، برداشت‌های صحرایی با آرایه‌های مستطیلی و دوقطبی-دوقطبی انجام شده است. ابعاد شبکه برداشت 650 متر در 450 متر و فواصل بین پروفیل‌ها 50 متر و فاصله الکترودهای پتانسیل در هر پروفیل 20 متر در نظر گرفته شد. پس از شناسایی آنومالی‌های موجود در منطقه، به منظور بررسی عمقی این آنومالی‌ها، 2 پروفیل دوقطبی-دوقطبی با فاصله الکترودی 20 متر و طول پرش 10 متر طراحی شد. برای تولید مقاطع هر پروفیل، داده‌های صحرایی با نرم‌افزار RES2DINV وارون‌سازی شدند و نتایج آنها در نرم‌افزار SURFER ترسیم گردید. در نهایت با توجه به شواهد زمین‌شناسی و نتایج بدست آمده از وارون‌سازی، 3 نقطه امیدبخش جهت حفاری پیشنهاد گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Inversion of induced polarization and resistivity data, case study: A mine in Semnan
Authors
Abstract
The geoelectrical methods are most efficient exploration method for sulfide ore deposits. High chargeability and low resistivity of these deposits have caused that be appeared as special anomaly in geoelectrical surveys. This paper is the result of geoelectrical prospection of a copper mine potential in Semnan province. Field surveys were implemented by Rectangular and Dipole-Dipole arrays in order to identify mineralization zones. Grid dimensions, profile spacing and electrode spacing were considered 650×450, 50 and 20 meters, respectively. After identifying the anomalies in this area, in order to investigate vertical position, 2 Dipole-Dipole profiles were designed, with electrode spacing 20 meter and leap length 10 meter. To generate sections of each profiles, field data were inverted using RES2DINV software and their results are plotted in SURFER software. Finally, due to the geological evidences and obtained results from inversion, 3 promising points were offered to drill.
Keywords
Semnan, Geoelectric, Sulfide, Inversion, Induced polarization, Resistivity