اکتشاف رگه‌های مس-طلا به روش مغناطیسی و IP در محدوده پلی‌متال سقز

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1902-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه سراسری زنجان
2مهندسی معدن دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
3دانشیار/دانشگاه زنجان
4مدیر عامل شرکت زمین کاوان قرن
چکیده
محدوده اکتشافی مورد نظر در شمال شرقی سقز واقع شده است. محدوده در تقسیمات زون ساختاری، در زون سنندج سیرجان قرار دارد و واحد های سنگی غالب آن ولکانیک‌هایی با میان لایه‌های ماسه‌ستگ و شیل سیاه رنگ با سن پرمین تا کرتاسه می‌باشد. بررسی واحد‌های سنگی محدوده و پیمایش‌های اولیه نشان داد که محدوده شامل کانه‌زایی مس از نوع مالاکیت، آزوریت و طلا می‌باشد. همچنین وجود کانی‌های کالکوپیریت، بورنیت نیز احراز گردید. جهت یافتن نواحی مستعد کانه‌زایی، گسل‌ها و رگه‌ها در محدوده از روش ژئوفیزیکی مغناطیس‌سنجی استفاده شد. در مجموع 1498 نقطه برداشت و نقشه‌های حاصله پس از پردازش ترسیم گردید. نتایج حاکی از وجود آنومالی‌های مغناطیسی در امتداد شمال‌غرب-جنوب‌شرق بوده است. از این رو، چهار پروفیل IP در امتداد شما‌ل شرق- جنوب‌غرب طراحی و پیاده سازی گردید. در این عملیات تعداد 1255 نقطه برداشت و پردازش گردید. نتایج حاکی وجود یک رگه با مقادیر شارژپذیری آنومال در امتداد آنومالی‌های مغناطیس‌سنجی است که بر این اساس پیشنهادات حفاری انجام پذیرفته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Magnetometric and IP geophysical exploration of Cu-Au veins in Saqez polymetallic area
Authors
Ali Mohammadi, Parisa Poormajidi, Sadegh Karimpouli, Ali ghanizade zarghami
Abstract
The exploration area is located in the north-eastern of Saqez. It is structurally located in Sanandaj-Sirjan zone while the dominant lithological units are volcanic rocks with interlayered sandstone and blak shale with an age from Permian to Cretaceous. Exploration studies in prospecting stag showed a mineralization of Cu in the form of malachite and azurite with Au. Other minerals such as chalcopyrite and bornite were also proven. To find highly potential areas of mineralization, faults and veins a magnetometric survey was designed and implemented. In overall, 1498 points were recorded and the results were processed and mapped. Results showed a northwest-southeast trend of anomalies. Therefore, four IP profiles were designed perpendicularly and 1255 IP points were recorded. Results revealed an anomalous area parallel to the magnetic anomalies. Based on these anomalies, some drilling points have been proposed.
Keywords
Keywords: Magnetometry, IP, Cu-Au, Saqez