مطالعات ژئوالکتریکی (گمانه‌زنی الکتریکی) دشت نورآباد ممسنی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1945-NIGS
نویسندگان
گروه آموزشی اکتشاف، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
چکیده
محدوده عملیاتی با وسعتی حدود 275 کیلومترمربع در دشت نورآباد ممسنی، واقع در 150 کیلومتری جنوب خاوری شهر شیراز قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی پتانسیل منابع آب زیرزمینی در محدوده این دشت با استفاده از بررسی 134 گمانه الکتریکی با آرایه شلومبرژه و حداکثر فاصله الکترودی 1000 متر پرداخته شده است. هدف از انجام این مطالعه دستیابی به تعیین ضخـامت رسوبات آبرفتی، تعیین و تفکیک رسوبات آبـرفتی درشت‌دانه و ریزدانه و شناسـایی گسل‌ها و زون‌های خردشده هست. پس از پردازش نتایج و مدل‌سازی، بررسی نقشه‌های هم‌مقاومت ویژه الکتریکی نشان می‌دهد که مقادیر مقاومت ویژه الکتریکی از سطح تا عمق 210 متری روند افزایشی را طی می‌کند. در بررسی شبه‌ نیمرخ‌ها و نیمرخ‌های الکتریکی، مجاورت محدوده با مقاومت ویژه الکتریکی پایین و بالا می‌تواند به علت وجود گسل احتمالی یا شکستگی (زون خردشده) باشد. در نقشه‌های مقاومت ویژه الکتریکی، از عمق 120 متری افزایش چشم‌گیری در مقادیر مقاومت ویژه الکتریکی مشاهده می‌شود، این افزایش تا عمق 210 متری نیز ادامه دارد. به دلیل وجود آهک‌های متراکم و با چگالی شکستگی کم‌تر، که خود را به ‌صورت افزایش بالای مقاومت ویژه الکتریکی و کاهش تخلخل نشان می‌دهند، از عمق 250 متری به بعد امید به پیدا کردن منابع آب مناسب کم‌رنگ‌تر می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Geoelectrical Studies (VES) in Nourabad Mamasani Plain
Authors
MEHRAN Abedi
Abstract
Operational range with an area of about 275 square kilometers in Nourabad mamasani plain, located 150 kilometers southeast of Shiraz. In this Article investigates the potential of groundwater resources in the range of this plain by using reviews 134 electric borehole with Schlomberger array and maximum electrode distance of 1000 meters has been paid. The aim of this Study access to thickness of alluvial sediments, determination and separation of coarse and fine alluvial sediments and identify faults and zones are split. After processing results and modeling, check the electrical resistivity maps show that the electrical resistivity values from the surface to a depth of 210 meters over the increasing trend. At reviews electrical sub-sections and sections, adjacent to areas with low and high electrical resistivity can be due to a possible fault or fracture (split zone) is. In electrical resistivity Maps, from depth of 120 meters, a significant increase in electrical resistivity values can be seen, this increase continues to a depth of 210 meters. Due to Existence dense limestone and lower fracture density, which themselves as high increases electrical resistivity and reduction porosity, from depth of 250 meters to the next, hoping to find a suitable water resources will be managed to reduce.
Keywords
Groundwater, VES, Resistivity, Nourabad plain, Schlomberger array, Modeling