بررسی محدودیت‌های روش مقاومت ویژه در تصویربرداری ژئوالکتریکی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1981-NIGS
نویسندگان
گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران
چکیده
روش اندازه گیری مقاومت ویژه از روشهای پرکاربرد و بسیار با اهمیت در اکتشاف ژئوفیزیکی است. در سالهای اخیر پیشرفت‌های عمده‌ای در ابزار دقیق، طراحی بررسی میدانی و تکنیک‌های وارونگی داده‌ها برای روش ژئوالکتریکی صورت گرفته است. بررسی های ژئوالکتریکی چند بعدی اکنون به طور گسترده در کاربردهای زیست محیطی، مهندسی، هیدرولوژیکی و معدنی استفاده می شود. با این وجود روش مقاومت ویژه در تصویربرداری و اندازه گیری های ژئوالکتریکی جریان مستقیم دارای محدویتهایی می باشد که از جمله مهمترین آنها می توان به غیریکتایی و قدرت تفکیک، کیفیت داده‌ها، موقعیت الکترودی، طراحی اندازه گیری و داده برداری، هموارسازی، ناهمسانگردی اشاره کرد. در این مقاله ضمن اشاره به اصول روش مقاومت ویژه به بررسی این محدودیتها می پردازیم.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of the limitations of the resistivity method in geoelectric imaging
Authors
Bentolhoda Amanat
Abstract
The resistivity survey method is one of the most widely used and important methods in geophysical exploration. In recent years, major advances have been made in instrumentation, field survey design, and data inversion techniques for the geoelectric method. Multidimensional geoelectric surveys are now widely used in environmental, engineering, hydrological and mineral applications. However, the resistivity method in imaging and direct current geoelectric measurements has limitations, the most important of which are non-coupling and resolution, data quality, electrode position, measurement and data collection design, smoothing, anisotropy. In this article, while referring to the principles of the resistivity method, we analyze these limitations.
Keywords
resistivity method, Geoelectric, anisotropic, Constraint, Resolution, data quality