بررسی ومقایسه پسماند مغناطیس طبیعی وخودپذیری مغناطیسی سنگ های سازند زاگون درفشم(شمال شرق تهران)وهشتگرد (استان البرز)

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1987-NIGS
نویسندگان
1مویسسه ژئوفیزیک-گرایش مغناطیس
2موسسه ژئوفیزیک-گرایش مغناطیس
3سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
4دانشگاه رازی کرمانشاه
5Tehran University
6موسسه ژئوفیزیک
چکیده
در این مطالعه دو پارامتر اساسی مغناطیسی مواد، یعنی مغناطیس پسماندطبیعی (NRM) و پذیرفتاری مغناطیسی(Km) برای تعدادی از ماسه سنگ های سازند زاگون با سن کامبرین زیرین، در مناطق فَشم و هشتگرد، مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات آزمایشگاهی انجام گرفته بر روی مغزه ها نشان میدهد که کمینه و بیشینه مغناطیس پسماند طبیعی نمونه ها95/0 و51/ 2 میلی آمپربرمتر می باشد که هردو مربوط به منطقه هشتگرد است. کمینه و بیشینه پذیرفتاری مغناطیسی 109 و 174 (µSI) به ترتیب مربوط به مناطق هشتگرد و فشم می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعات مغناطیسی و مینرالوگرافی، ایستگاه ZH2 درمنطقه هشتگرد، دارای بالاترین میزان مغناطیس پسماند طبیعی و درصد بیشتر کانی های فرومغناطیس است و احتمالا می توانند برای مطالعات پالئومغناطیسی نسبت به سایرایستگاه ها مناسبتر باشد. پذیرفتاری مغناطیسی بالاتر در ایستگاهZ2 منطقه فشم میتواند مربوط به حضورمقدار بیشتری از مجموع کانی های فرومغناطیس و پارامغناطیس در این ایستگاه باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation and comparison of natural remanent magnetization and magnetic susceptibility of rocks from Zagun Formation in Fasham (northeast Tehran) and Hashtgerd (Alborz province) regions, Iran
Authors
Seyyedeh Solmaz Sadraddini, sahar Sobhani, hamideh Rashid, Mohsen Oveisy moakhar, Behrooz Oskooi, Atekeh Aslani, Alireza Shirzadi
Abstract
In this study, two basic magnetic parameters of materials, namely natural remanent magnetization (NRM) and magnetic susceptibility (km)for a number of sandstones from Zagun Formation (Lower Cambrian), in Fasham and Hashtgerd regions (Alborz mountain range, north Iran) have been investigated. Laboratory studies performed on the cores show that the minimum and maximum NRM of the samples are 0.95 and 2.51 mA/m, both of which belong to the Hashtgerd region.The minimum and maximum magnetic susceptibility of 109 and 174 (µSI) which are related to Hashtgerd and Fasham regions, respectively.According to the results of magnetic and mineralographic studies, ZH2 site in Hashtgerd region has the highest amount of NRM and higher percentage of ferromagnetic minerals and may be more suitable for paleomagnetic studies than other sites.Higher km at Z2 site in the Fasham region may be related to the presence of a larger amount of total ferromagnetic and paramagnetic minerals at this site.
Keywords
Magnetic susceptibility, Natural remnant magnetization, Paleomagnetism, Zagun formation, Fasham, Hashtgerd