پردازش 2 بعدی و تصحیح جابجایی ایستا در داده‌های مگنتوتلوریک

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1997-NIGS
نویسندگان
1دانش آموخته کارشناسی ارشد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2دانشیار، گروه فیزیک زمین،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
روش مگنتوتلوریک (MT) یک روش ژئوفیزیک سطحی غیرفعال (پسیو) است که با استفاده از میدان‌های الکترومغناطیسی طبیعی زمین به بررسی ساختارهای مقاومت ویژه الکتریکی زیرسطحی پرداخته و توزیع مقاومت ویژه الکتریکی در زمین را مشخص می‌کند. جابجایی ایستا یکی از مشکلات ایجاد شده توسط رساناهای کم عمق می‌باشد که با ایجاد جابجایی در منحنی سونداژ مقاومت ظاهری مگنتوتلوریک منجر به مشکلات اساسی در تفسیر داده‌های مگنتوتلوریک می‌شود. بنابراین، اثر جابجایی ایستا باید به عنوان یکی از مراحل پردازش داده‌های مگنتوتلوریک تصحیح شود. در این مقاله برای نشان دادن کاربرد داده‌های دترمینان ما با ارائه یک مطالعه موردی، از داده‌های دترمینان به عنوان یک جایگزین موثر برای تصحیح جابجایی ایستا استفاده کرده‌ایم.
کلیدواژه ها
 
Title
2D processing and Static Shift correction in Magnetotelluric data
Authors
Hosein Parniankhoy, Behrooz Oskooi
Abstract
Magnetotelluric (MT) method is an important passive surface geophysical method which uses the Earth’s natural electromagnetic fields to investigate the electrical resistivity structure of the subsurface and determines the resistivity distribution of the earth. Static shift is one of disorders arising from shallow conductors that can lead to severe problems in the interpretation of magnetotelluric (MT) data by shifting the MT apparent resistivity sounding curve. Therefore, static shift must be corrected as one of MT data processing steps. In this paper to show the application of determinant data, we present a case study and use the determinant data as an effective replacement for the static shift correction.
Keywords
Magnetotelluric, passive, Electrical resistivity, Apparent Resistivity, Static Shift, Determinant Data