بررسی ناهمگنی و ناهمسانگردی سازند با استفاده از نمودارها ی متداول و پیشرفته در یک مخزن کربناته

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2035-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه امیر کبیر
2دانشگاه امیرکبیر
چکیده
این مطالعه، کارامدی بکارگیری روش‌های مختلف ارزیابی سازند در مطالعه ناهمگنی و ناهمسانگردی یک مخزن کربناته را با استفاده از اطلاعات یک چاه نشان می‌دهد. در ابتدا، نمودار‌های پتروفیزیکی متداول ارزیابی شده‌اند تا اطلاعاتی در مورد سنگ‌شناسی غالب، نوع و میزان اشباع‌شدگی سیالات و کیفیت مخزنی را تعیین نمایند. سپس جزییات زمینه سنگ با استفاده از پردازش نمودار تصویری بدست آمده است. تغییرات نوع تخلخل با ارزیابی توزیع تخلخل‌ها با بکارگیری نمودار رزونانس مغناطیسی، Vp/Vsو نسبت پواسون با بکارگیری اطلاعات نمودار صوتی محاسبه و مورد تحلیل قرارگرفته است تا بیانگر تغییرات خصوصیات فیزیک‌سنگ در بازه‌های مختلف مخزنی باشد. در نهایت، مطالعه ناهمسانگردی شکل امواج برای نشان دادن تغییرات ناهمسانگردی با آزیموت انجام شده است. اعمال و مقایسه این تغییرات بر روی میدان مورد مطالعه نشان داده است که چطور ناهمگنی و ناهمسانگردی می‌تواند بهم وابسته باشند و اطلاعاتی در مورد خصوصیات مخازن کربناته فراهم آورد.
کلیدواژه ها
 
Title
Heterogeneity and anisotropy determination using conventional and advanced logs in a carbonate reservoir
Authors
Saeed Yarmohammadi, Abdolrahim Javaherian
Abstract
In the present study, different formation evaluation techniques, applied to appraisal well data, are shown to effectively improve reservoir heterogeneity/anisotropy study in a carbonate reservoir. Initially, the conventional logs are evaluated to determine primarily reservoir lithology, fluid types, saturation, and reservoir quality (porosity values). Matrix components are then investigated by processing the formation micro image log. Accurate porosity type variation is studied by the evaluation of porosity distribution received from the nuclear magnetic resonance log. Vp/Vs and Poisson’s ratio are calculated from slowness data of dipole sonic log to represent rock physics changes in different intervals. Waveform anisotropy analysis is also used to distinguish the anisotropy changes by azimuths. Applying and comparing these techniques to a case study demonstrates how heterogeneity and anisotropy could be related to providing reservoir characterization analysis for carbonate reservoirs.
Keywords
Heterogeneity, Anisotropy, NMR, FMI, Vp/Vs, Poisson’s Ratio