بررسی دلایل نشت آب زیرزمینی بوسیله روش توموگرافی الکتریکی دوبعدی در یک سازه مسکونی واقع در شهرستان جوانرود استان کرمانشاه

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2043-NIGS
نویسندگان
شرکت سازه آزمای پارسیان
چکیده
امروزه یکی از موثرترین روشها در کاوش و پی جوئی منابع آبهای زیرزمینی ، استفاده از روشهای ژئوفیزیکی بویژه روشهای ژئوالکتریک می باشد که یکی از زیر مجموعه های آن، روش مقاومت ویژه است. این روش در مطالعه ناپیوستگیهای قائم و افقی در خواص الکتریکی زمین و همچنین در اکتشاف توده های بی هنجار رسانا به کار می رود. امروزه روش مقاومت ویژه به طور وسیع در مطالعات و تحقیقات هیدروژئولوژیکی به منظور بررسی و اکتشاف سفره های آب زیرزمینی بکار برده می شود. مطالعات ژئوفیزیک (به روش مقاومت ویژه الکتریکی) جهت بررسی وضعیت لایه های آب زیرزمینی در محدوده یک سازه مسکونی واقع در شهرستان جوانرود بروی 3 پروفیل با روش دوبعدی و آرایش ونر-شلومبرگر انجام گرفتند. هدف از انجام این مطالعات بررسی احتمال نفوذ آب از اطراف ساختمان مورد نظر به زیر ساختمان می باشد . مدلسازی و تفسیر مطالعات انجام شده بوسیله روش توموگرافی الکتریکی دوبعدی و بوسیله نرم افزار Res2dinv انجام گرفته است. نتایج مطالعات انجام شده با نتایج گمانه های حفاری شده انجام گرفته کاملا مطابقت داشت.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigating the causes of underground water leakage by two-dimensional electrical tomography method in a residential structure located in Javanrood city, Kermanshah province
Authors
payam salimi
Abstract
Today, one of the most effective methods in exploring and searching for underground water resources is the use of geophysical methods, especially geoelectric methods, one of its subsets is the special resistance method. This method is used in the study of vertical and horizontal discontinuities in the electrical properties of the earth, as well as in the exploration of anomalous conductive masses. Today, the specific resistance method is widely used in hydrogeological studies and researches in order to investigate and explore underground water tables.Geophysical studies (using specific electrical resistance method) were conducted to investigate the condition of underground water layers in the area of a residential structure located in Javanroud city on 3 profiles with two-dimensional method and Wenner-Schlumberger arrangement. The purpose of conducting these studies is to investigate the possibility of water infiltration from around the desired building to under the building. Modeling and interpretation of the studies done by two-dimensional electrical tomography method and by Res2dinv software. The results of the studies were completely consistent with the results of the drilled boreholes.
Keywords
Underground water-2D electrical tomography, Geophysics, Wenner-Schlumberger