بررسی دلایل فرونشست زمین در محوطه ایستگاه سوختگیری فرودگاه شهرستان همدان به روش توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2044-NIGS
نویسندگان
شرکت سازه آزمای پارسیان
چکیده
در این بررسی تلاش شده است که بوسیله روش توموگرافی دوبعدی مقاومت ویژه الکتریکی دلایل فرونشست زمین در محوطه سوختگیری فرودگاه شهرستان همدان مطالعه گردد. در محل مورد مطالعه فرونشست زمین در چند نقطه اتفاق افتاده است که به وضوح قابل مشاهده می باشد. همچنین باید خاطر نشان کرد که در فاصله حدود 1.5 کیلومتری منطقه مورد مطالعه دو عدد مظهر قنات وجود دارد(موقعیت آنها بروی عکس هوایی نسبت به منطقه مورد مطالعه مشخص گردیده اند) که در بررسی ها باید مورد توجه قرار گیرند. مطالعه ژئوفیزیک (به روش توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی) جهت بررسی دلایل فرونشست زمین در منطقه مورد مطالعه بروی 2 پروفیل عمود بر هم بوسیله آرایش ونر-شلومبرگر انجام گرفتند. مدلسازی و تفسیر لایه های زیر زمین بوسیله نرم افزار Res2dinv انجام گرفته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigating the causes of ground subsidence in the fueling station area of Hamadan city airport by electrical resistivity tomography method
Authors
payam salimi
Abstract
In this study, an attempt has been made to study the causes of ground subsidence in the refueling area of the Hamadan airport by means of two-dimensional electrical resistivity tomography method. In the study area, land subsidence has occurred in several places, which is clearly visible. It should also be noted that at a distance of about 1.5 km from the study area, there are two examples of aqueducts (their positions are marked on the aerial photo in relation to the study area) which should be taken into account in the investigations. A geophysical study (electrical resistivity tomography method) was conducted to investigate the causes of ground subsidence in the study area on 2 profiles perpendicular to each other by Wenner-Schlumberger arrangement. Modeling and interpretation of underground layers has been done by Res2dinv software.
Keywords
Two-dimensional tomography of specific electrical resistance, ground subsidence, aqueduct – geophysics