اعمال اویلر بهبودیافته و تجانس فاز روی داده‌های گرانی سایت معدنی منگنز صفو

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2062-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژیوفیزیک دانشگاه تهران
2موسسه ژیوفیزیک دانشگاه تهران.
چکیده
روش‌های تفسیر کمی بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل نظیر اویلر استاندارد، همواره برای افزایش دقت در تعیین مشخصه‌های چشمه‌های زیرسطحی، دست‌خوش تغییراتی شده‌اند و تعمیماتی به منظور بهبود اطمینان از نتایج، صورت گرفته است. آن‌چه در این تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد، تعمیم دیگری از اویلر استاندارد با استفاده از تکنیک تحلیل مولفه اصلی و سیگنال تحلیلی است. اویلر بهبودیافته به جهت این‌که فاقد شاخص ساختاری است دقت تخمین عمق را افزایش می‌دهد. هم‌چنین، کمیت تجانس فاز به منظور تفسیر دقیق‌تر نتیجه روی داده‌های میدان پتانسیل (سایت معدن منگنز صفو ) اعمال می‌شود. مقایسه نتایج به دست آمده از دو روش مذکور اعتبار تفسیر را ارتقا می‌بخشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Applying the improved Euler and phase congruency on the gravity data of Safo mining site
Authors
Simin Moradi, Vahid Ebrahimzadeh Ardestani
Abstract
Quantitative interpretation methods of potential field anomalies, such as Euler, have always undergone changes to increase the accuracy in determining the characteristics of subsurface sources and generalizations have been made to improve the reliability of the results. What is investigated in this research is another generalization of Euler deconvolution using principle component analysis technique and analytical signal. The improved Euler has no structural index, therefore the depth estimation accuracy is increased. Also, phase congruency is applied to the data of the potential field (Safo mine) in order to more accurately interpret the result. Comparing the results of the two mentioned methods increases the validity of the interpretation.
Keywords
quantitative interpretation methods, depth of anomaly, Euler deconvolution, improved Euler, Principal component analysis, phase congruency