توانایی گرادیان کامل نرمال در بازیابی توده بی‌هنجار داده گرانی‌سنجی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2067-NIGS
نویسندگان
دانشکده علوم زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، گروه ژئوفیزیک، زنجان، گاوازنگ.
چکیده
در این پژوهش توانایی روش گرادیان کامل نرمال در بازیابی مدل زیر سطحی داده گرانی مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از داده مدل‌ مصنوعی، بازیابی مدل زیرسطحی با استفاده از این روش تحقیق شده است و نهایتاً با نتایج روش‌های به روز وارون‌سازی مقایسه شده است. روش گرادیان کامل نرمال دارای ضعف‌هایی مانند محدودیت استفاده در سه‌بعد و عدم تمایز آنومالی مثبت و منفی است. با در نظر گرفتن این محدودیت‌ها، نتایج نشان می‌دهد که استفاده از روش گرادیان کامل نرمال بدون تعریف هیچ شرط اولیه‌ای و بدون نیاز به استفاده از روش‌ و الگوریتم‌های پیچیده، نتایجی بسیار مشابه با نتایج الگوریتم‌های وارون‌ دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Normalized Full Gradient ability to find the gravity anomaly model
Authors
Ako Alipour, Khalil Motaghi, zahra mousavi
Abstract
The Normalized Full Gradient (NFG) was developed to determine anomalous bodies. In this research, NFG's ability to find the gravity anomaly model was studied. For this aim, we used synthetic data and studied the NFG recovered model. The recovered model compares with up-to-date inversion results. The weakness of the NFG is the 3D modeling limitation, only we can calculate the 2D response in practice. On the other hand, we have normalized responses that could not be able to describe the negative and positive parts of the anomaly. Despite the limitation, the results have shown the NFG has similar responses to the inversion results. But a unique advantage of NFG is, that it does not need the primary information for gravity data modeling.
Keywords
synthetic model data, potential field data, Gravity data, Normalized Full Gradient, Inversion, 2D modeling