بررسی زون خرد شده در دهانه تونل با استفاده از روش مقاومت ویژه دو بعدی و ترکیب دو آرایه الکترودی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2069-NIGS
نویسندگان
لرزه نگاری ژرف کاو
چکیده
در این مقاله، در قالب یک مطالعه موردی، زون خرد شده در ابتدای ورودی تونلی که در سازندهای آسماری و پابده گورپی قرار به حفاری بود، با روش مقاومت ویژه الکتریک مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از ترکیب دو آرایه دوقطبی-دوقطبی و قطبی-دوقطبی بر روی پروفیلی در امتداد مسیر تونل استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل، وجود گسل خوردگی دلیل ایجاد زون خرد شده در منطقه بود و موقعیت دقیق امتداد گسل در منطقه مشخص گردید. همچنین گستره این زون در امتداد تونل تخمین زده شد. پیش بینی گستره زون خرد شده در سازند آسماری که بر اساس مقطع حاصل از مطالعات دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی، حاصل شده بود، پس از ادامه حفاری ها مورد تایید قرار گرفت.
کلیدواژه ها
 
Title
A study of a crushed zone in a tunnel using merge of 2d geoelectrical arrays
Authors
Amir Ashtari
Abstract
In this paper, a crushed zone in a tunnel on Asmari Formation has been studied using 2d geolectrical method. Two different arrays have been merged to obtain more suitable result along the tunnel. Based on result, a fault has been recognized as the main reason of such crushed zone and Prediction of width of the crushed zone has been proved after excavation. In this paper, a crushed zone in a tunnel on Asmari Formation has been studied using 2d geolectrical method. Two different arrays have been merged to obtain more suitable result along the tunnel. Based on result, a fault has been recognized as the main reason of such crushed zone and Prediction of width of the crushed zone has been proved after excavation.
Keywords
crushed zone, 2D geoelectrical array, Resistivity