مدلسازی معکوس دو بعدی داده‌های مغناطیس‌سنجی: مطالعه موردی روی داده‌های آثار باستانی پمپی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2071-NIGS
نویسندگان
1خوابگاه فاطمیه دختران - امیر آباد
2Tehran University
3استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران، تهران، ایران
4موسسه ژئوفیزیک
چکیده
با وارون‌سازی داده‌های مغناطیس‌سنجی می‌توان پارامترهای هندسی مانند عمق، موقعیت افقی و خواص فیزیکی مانند خودپذیری مغناطیسی بی‌هنجاری‌های زیرسطحی را تعیین نمود. در روش مغناطیس‌سنجی، مسئله وارون‌سازی دارای عدم یکتایی جبری و تئوریکی است. همچنین وجود نوفه روی داده‌ها، باعث تغییرات شدیدی در تخمین پارامترهای مدل می‌شود. برای رفع این مشکلات می‌توان از قیدهای مختلف و اطلاعات اولیه بهره گرفت. در این پژوهش، الگوریتم وارون‌سازی کمینه طول وزن‌دار منظم‌سازی شده و دو قید فشردگی و وزن‌دهی عمقی استفاده شده است. برای بررسی کارایی الگوریتم، از داده‌های مصنوعی حاصل از مدل دو دایک شیب‌دار استفاده شده است. نتایج به دست آمده، دلالت بر تفکیک‌پذیری بالای الگوریتم مورد نظر داشته به نحوی که شیب و تباین مغناطیس آن نزدیک به مدل اصلی هستند. در پایان این الگوریتم بر روی داده‌های آثارباستانی ناحیه‌ای از شهر سوخته پمپی اعمال شده است و نتایج حاصل از وارون‌سازی با واقعیت تطابق خوبی را نشان می‌دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
2-D inverse modeling of magnetic: A case study on archeological data of Pompeii
Authors
Pardis Mansourshoar, Behrooz Oskooi, Meysam Abedi, Ramin Varfinezhad
Abstract
Using inversion of magnetic data, geometrical parameters such as depth and horizontal positions and physical parameters like susceptibility of subsurface anomalies can be estimated. Magnetic data inversion has algebraic and theoretical ambiguities. In addition, the presence of noise on data propagate large perturbations on model parameters estimation procedure. A priori information and different constraints can be used to be solved these problems. Here, regularized minimum length solution including depth weighting and compactness constraints are utilized. The Algorithm was applied on synthetic data of a model of two dip dykes in order to investigate its efficiency. The result was enough promising and convince us to apply the algorithm on real data. We applied it on archeological data of old Pompeii city and reconstructed model of the data were in good agreement with real subsurface anomalies.
Keywords
magnetic method, Inversion, compactness, depth weighting