وارون سازی فشرده بردار مغناطیدگی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2074-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه یزد- دانشکده معدن و متالورژی
2دانشگاه یزد،دانشکده معدن و متالورژی، گروه اکتشاف
چکیده
طی سال‌های اخیر وارون‌سازی بردار مغناطیدگی داده‌های مغناطیس‌سنجی به دلیل آنکه اندازه بردار مغناطیدگی و جهت آن را همزمان مدل می‌کند، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. با وارون‌سازی بردار مغناطیدگی به ویژه زمانی که آنومالی‌ها تحت تاثیر مغناطیس بازماندی قرار گرفته باشند، آنومالی‌های متفاوت از هم را به راحتی می‌توان تشخیص داد. در این تحقیق از روش وارون‌سازی فشرده بردار مغناطیدگی (CMVI) استفاده شده است. در این الگوریتم از ترکیب سه ماتریس وزنی عمق، فاصله و ماتریس فشردگی در دستگاه کارتزین استفاده می‌شود. الگوریتم ارایه شده با یک مدل مصنوعی مورد راستی آزمایی قرار گرفته است که یک دایک شیبدار با جهت مغناطیدگی عمود بر بردار مغناطیسی زمین می باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Compact magnetization vector inversion
Authors
Mohammad Hossein Ghalehnoee, Abdolhamid Ansari
Abstract
Remanent magnetization is impossible to ignore in many applications of magnetic method including mineral exploration particularly iron ore, geomagnetism, regional investigation, and archaeological measurements. Magnetization vector inversion has made great attention in recent years since both distribution of the magnitude and direction of the magnetization have been obtained, therefore, it is easy to distinguish between the magnetic causative bodies especially when magnetic data are affected by remanent magnetization. In this research, the compact magnetization vector inversion (CMVI) has presented. The algorithm has included the combination of three weights as depth weighting, distance weighting and compactness weighting in Cartesian direction. The method has been validated with a synthetic example including a dipping dyke toward the earth.
Keywords
Magnetometry, Inversion, remanent magnetization, magnetization vector