برآورد عدم قطعیت ناشی از شبکه برداشت داده لرزه‌ای برای شناسایی ساختار گسل پردیسان با استفاده از نوفه‌های لرزه‌ای محیطی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1888-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی دوره دکتری
2عضو هیات علمی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3عضو هیات علمی مؤسسه ژئوفیزیک، آکادمی علوم زمین لهستان
چکیده
با توجه به افزایش جمعیت و گسترش روزافزون ساختارهای شهری، شناسایی گسل‌های پنهان و شناخته‌نشده در کلان‌شهرها، به‌منظور توسعه پایدار پیش از احداث برخی سازه‌های با اهمیت (مانند برج‌های مسکونی، بیمارستان‌ها، تونل‌های مترو، خطوط انتقال انرژی نظیر آب، برق، گاز، مخابرات و همچنین احداث مراکز تجاری و نظامی و غیره) امری ضروری است. برای شناسایی گسل‌هایی دارای رخنمون و یا پنهان، می‌توان از روش‌های متفاوت ژئوفیزیکی بهره برد. اخیراً استفاده از نوفه‌های لرزه‌ای محیطی، به دلیل مزایایی چون نداشتن مزاحمت‌های روش‌های مرسوم لرزه‌ای و همچنین عدم آسیب به محیط زیست، بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. لذا در این مطالعه، شبکه‌ای برای برداشت داده نوفه لرزه‌ای محیطی در مسیری شمالی-جنوبی به طول 3 کیلومتر، با فواصل بین ایستگاهی حدود 70 متر، طراحی شده است. این پروفیل، متقاطع با گسل نهان و احتمالی راندگی پردیسان، در شهر تهران می‌باشد. پیش از فرآیند داده‌برداری، نیاز است تا مدل‌سازی مصنوعی برای این شبکه برداشت داده انجام پذیرد، تا قابلیت تفکیک‌پذیری و خطای ناشی از طراحی شبکه، محاسبه گردد.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of the uncertainty due to design a seismic array to investigate the structure of Pardisan Fault using ambient seismic noise
Authors
Seyed Jasser Motavalli Anbaran, Ali Moradi, Taghi Shirzad iraj
Abstract
Due to the population growth and expansion of urban structures, it is an essential to identify hidden and unknown faults in cities for sustainable development before the construction of some important structures (e.g., residential towers, hospitals, subway tunnels, energy transmission lines such as water, electricity, gas, Telecommunications and also large commercial, military centers, etc.). There are different geophysical methods for identifying hidden faults or fault with clear escarpments. Recently, the use of ambient seismic noise has been used widely due to its advantages no disturbance of conventional seismic methods and no damage to the environment. Therefore, we designed a northward seismic array with inter-station distances of ~70 m and 3 km length to collect raw data. This array intersects the hidden and probable Pardisan fault within Tehran city. Prior to extract field data, the synthetic modeling was performed to calculate the quality and uncertainty resulting from the designed array.
Keywords
seismic array design, Ambient seismic noise, Travel time tomography, Synthetic modeling, Pardisan fault