بررسی پتانسیل لرزه ای تاقدیس با مدل تنش ژئودینامیکی در یامچی اردبیل

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1915-NIGS
نویسندگان
1پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق، ایران
3استادیار زلزله شناسی، پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
چکیده
جایگاه اردبیل در نقشه پهنه‌بندی خطر لرزه‌ای، رویداد زلزله اسفند 1375، تغییر شکلهای بزرگ در سطح زمین و احداث سد خاکی یامچی، ضرورت بررسی رفتار لرزه ای توده تاقدیس یامچی را رقم می‌زند. فراخاست تاقدیس یکی از فرآیندهای ژئودینامیک است و فرض می شود که بطور پیوسته در زمان دامه پیدا می کند. این فرآیند بصورت مدل دو بعدی به روش تفاضل محدود در نرم افزار FLAC بررسی می شود. محتوای تاریخچه زمان توصیف بهتری از روند تغییر مولفه‌های فرآیند به دست می دهند. توپوگرافی سطح زمین، جابجایی، سرعت، شتاب، چگالی، تنش و دما مولفه‌های اصلی مدل هستند. توپوگرافی منتهی به فراخاست تاقدیس، حاصل رویدادی آهسته با یک درجه آزادی و بدون تکان بزرگ لرزه ای، همراه با چرخه انباشتگی- آزادسازی تنش است. علیرغم تغییر شکل بزرگ، چرخه انباشتگی- آزادسازی تنش نشان داد که تغییرات ناگهانی تنش چنان روند و بزرگائی ندارد که منجر به رویداد بزرگ لرزه ای شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of anticline seismic potential with geodynamic stress model in Yamchi, Ardabil
Authors
Shahryar Nadr Mohammady Moqhaddam, Mohammad Khalaj, shahrokh pourbeyranvand
Abstract
The position of Ardabil in the seismic hazard zoning map, the March 1996 earthquake event, large deformations in the earth's surface and the construction of the Yamchi earthen dam, necessitate the study of the seismic behavior of the Yamchi anticline. Anticline elongation is one of the geodynamic processes and is assumed to be continuous over time, this process is studied as a two-dimensional model with the finite difference method in FLAC software. Time history information and content provide a better explanation of the process of changing process components. Ground surface topography, displacement, velocity, acceleration, density, stress and temperature are the main components of the model. The topography leading to the anticline elongation results from a slow event with one degree of freedom and no major seismic shock, with a stress-relief cycle. Despite the large deformation, the stress-aggregation-release cycle showed that sudden stress changes did not have such a trend and magnitude, leading to a large seismic event.
Keywords
Geodynamics, stress, Finite Difference, Anticline, Ardabil