تحلیل بعد فرکتالی از زمین لرزه ها و خظواره های گسلی در تهران

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1954-NIGS
نویسندگان
1استاد
2دانشگاه
چکیده
از آنجایکه فلات ایران بخشی از کمر بند آلپ –هیمالیا می باشد، دوران های مختلف زمین شناسی و شرایط زمین ساختی فعالی را تجربه کرده است و در این دوران پوسته شکننده آن دچار شکستگی ها و گسلش های فراوانی ، به خصوص گسل های رانده و امتداد لغز فراوانی ، شده است. موضوع از آنجایی دارای اهمیت است که شهر های بزرگ و پرجمعیت ، مانند تهران ، در امتداد و مجاورت این گسل های بزرگ و لرزه زا شکل گرفته اند.بنابراین محاسبات قطعی و احتمالاتی ابزار هایی مهم در تعیین براورد و پیش بینی خطرات لرزه ای می باشند. یکی از این روش ها محاسبات بعد فرکتالی از توزیع گسل ها و زمین لرزه ها رخ داده در یک منطقه می باشد.در این منطقه بعد فرکتالی از رویداد های لرزه ای برابر 1.31 ، بعد فرکتالی از خطواره های گسلی برابر 1.54 و مقدار b-value برابر1.29 بدست آمد.
کلیدواژه ها
 
Title
Analysis of Fractal dimension of earthquakes and fault traces in Tehran
Authors
mohamad jafari
Abstract
Since the Iranian plateau is part of the Alpine-Himalayan belt, it has experienced different geological periods and active tectonic conditions, and in this period have occurred fractures and faults in its brittle crust, especially thrust and strike-slip faults. The issue is important, because large and densely populated cities, such as Tehran, have been formed along these large and seismic faults. Therefore, probabilistic and deterministic calculations are important tools to analysis seismic hazards.
One of these methods is calculating fractal dimension of faults and earthquakes propagation in an area. In this study, the fractal dimension of seismic events, the fractal dimension of fault traces and the b-value were calculated 1.31,1.54 and 1.29 respectively.
Keywords
Fault traces, fractal dimension, seismicity of Tehran, D-value, b-value