تعیین ساختار سرعتی نزدیک سطح با استفاده از توموگرافی نوفه های محیطی در پهنه دهدشت

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1995-NIGS
نویسندگان
1گروه ژئوفیزیک-دانشگاه خلیج فارس
2Dr. A. Dashtimanesh, Director of International affairs and overseas students
3مدیر طرح دزفول جنوبی، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران
چکیده
تعیین تصاویر توموگرافی با استفاده از روش نوفه های محیطی به دلیل وجود مجموعه بزرگی از داده ها ی پیوسته در این مطالعه فراهم شده است. توابع گرین فواصل بین ایستگاهی با استفاده از داده های نوفه ثبت شده استخراج می گردد. با استفاده از توابع گرین حاصله، منحنی های پاشندگی سرعت فاز پارامتر داده) جهت انجام فرایند توموگرافی محاسبه می شود. در نتایج حاصل از توموگرافی، سرعت گروه موج ریلی در پریودهای 1.5،2.5،3 ثانیه محاسبه می گردد. در بازه ی پریودی 1.5 ثانیه بی‌هنجاری‌های پر سرعت به وضوح در مناطق جنوبی و شرقی دیده می‌شود که ناهنجاری کم سرعت دشت دهدشت را در برگرفته است و در بازه پریودی 2.5 ثانیه از سرعت این آنومالی مقداری کاهش رانشان می دهد و در بازه ی پریودی 3 ثانیه از گستره این آنومالی پر سرعت کم می گردد.. تکتونیک پیچیده منطقه، وجود طاقدیس ها و ناودیس های به تعداد متناسب نیز به وضوح در منطقه قابل مشاهده است. در نواحی اطراف گسل های شناخته شده در منطقه مورد مطالعه ناهنجاری‌های کم سرعت قابل رویت می باشند. همچنین گسل تراسی دهدشت نیز که باعث جدایش دو طاقدیس موجود در غرب و جنوب شرقی شهر دهدشت با سرعت بالا شده است به وضوع قابل رویت می باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Ambient noise surface wave tomography to determine the shallow shear velocity structure at Dehdasht
Authors
nastaran shakeri, Shobir Ashkpour Motlagh, Siavash Norouzi
Abstract
In this study, first arrival P-wave of micro-earthquakes with magnitude less than 4 is used to calculate a 3-D crustal velocity structure of Dehdasht region. For this purpose, waveform data from 116 stations which were recorded between September 20th, 2016 and July 2nd, 2017, was used. Of the total earthquakes recorded, more than 1000 events were selected for the tomography so that the results would have the least effect of human mistakes (e.g. phase picking) or computational errors (e.g. location uncertainties). The tomographic results show three main tectonic characteristics including high-velocity anomalies in west, and two low-velocity anomalies in Dehdasht basin and southeast of Dehdasht city. Furthermore, most of known faults clearly appear around the low-velocity anomalies. Our tomographic maps show that the Dehdasht region cover by a layer with thickness of ~4 km which is overlay the hard bedrock with constant velocity.
Keywords
Ambient noise, Green Function, dispersion curves, Rayleigh wave group velocity tomography, DehDasht