براورد خطر زلزله به روش قطعی در منطقه گناباد

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2030-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی دکتری
2استاد
چکیده
چکیده
بررسی گسل های منطقه و کانون های سطحی زمین لرزه ها در منطقه ،‌نشان دهنده وقوع زلزله هایی با تعداد نسبتاً کم ولی خطرناک و با بزرگی بالا می باشد ،‌مطالعه زمین لرزه ها ی تاریخی نیز نشان دهنده بروز زمین لرزه های فاجعه بار در گستره مورد بررسی در طی تاریخ می باشد .
در این مطالعه برآورد خطر زلزله به روش قطعی انجام گردید ،‌که برای این کار ابتدا چشمه های لرزه زا مشخص گردید . این کار توسط تهیه نقشه 500000 :1 منطقه و مشخص کردن زمین لرزه ها و گسل ها بر روی آن انجام شد،‌ بااستفاده از آن طول هر گسل تعیین گردید و بزرگترین زمین لرزه مورد انتظارهر چشمه بااستفاده از روابط مناسب مشخص شد.سپس فاصله هر چشمه تا شهر گناباد از روی نقشه تعیین شده و با استفاده از روابط تضعیف،‌ PGA (بیشینه شتاب افقی) برای گسل های منطقه مشخص شد که نتیجه گیری شد بیشینه شتاب افقی وارده به شهر گناباد به میزان g4/0 ناشی از رویداد زمین لرزه ای با بزرگی4/6،‌از جنبش گسل بهاباد به طول 17 کیلومتر به فاصله 3 کیلومتر از گناباد می باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Deterministic Seismic Hazard Assessment (DSHA) in Gonabad
Authors
mehdi nouri delouei, Mohamad reza Gheitanchee
Abstract
Abstract
The investigation of faults and earthquakes in Gonabad region are represent that occurrence of few big earthquakes with high magnitude. The study of historical earthquakes in this area shows the big catastrophic quakes were occurred during the historic period.
More addition the risk analyses were done by definite method,that all of seismic source was distinguished at first.
For this stage prepared a map with 1/500000 of active faults and earthquake foci, of this region. The length of each fault measured and the maximum probability earthquake can be occur by the activity of each fault was calculated. In addition, the distance between Gonabad city and each fault was measured on the map and then the maximum horizontal acceleration calculated for each fault by using the attenuation relation PGA. Results of this study show which an earthquake with 6.4 magnitudes that the maximum horizontal acceleration will be 0.4 in the Gonabad city the if the Behabad fault will be reactive. The Behabad faults 17km length and the shortest distance from Gonabad city to this fault is 3 km.
Keywords
Kaywords:(DSHA), (PGA), Earthquake, Gonabad, city, Gravity acceleration, Behabad fault