توموگرافی سه بعدی امواج سطحی با تعداد پارامترهای نامعین با استفاده از داده های زمین لرزه و نوفه های محیطی در البرز مرکزی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2گروه زلزله شناسی، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
3دانشگاه صنعتی دلفت، هلند
چکیده
در این مطالعه توموگرافی امواج ریلی در محدوده البرز مرکزی در عرض جغرافیایی 34.5-38درجه شمالی و طول جغرافیایی48.5-54.5درجه شرقی به روش توموگرافی با تعداد پارامترهای نامعین مورد بررسی قرار گرفته است که روش بسیار نوین در توموگرافی لرزه ای است. این روش مستلزم شبکه بندی از پیش تعریف شده و یا تعیین پارامترهایی همچون هموارسازی و میرایی نیست. داده های مورد استفاده شامل منحنی پاشش به دست آمده از نوفه های محیطی با اعمال تداخل سنجی لرزه ای و همچنین داده های زمین لرزه رخ داده در منطقه مورد بررسی است. روش تداخل سنجی لرزه ای روشی کارآمد در مطالعات زلزله شناسی است و امکان استفاده از نوفه محیطی در این روش به علت تکرار پذیر بودن، محدوده فرکانسی گسترده بسیار حائز اهمیت است. بررسی نتایج توموگرافی به دست آمده، نشان دهنده ایالت های لرزه زمین ساختی متفاوت و همچنین ماگمای سرد شده دماوند در عمقی حدود بیست کیلومتری است.
کلیدواژه ها
 
Title
3D Transdimensional surface wave tomography using ambient noise and earthquake data in the Central Alborz
Authors
Faezeh Shirmohammadi, Mohammad Reza Hatami, Amin Rahimi Dalkhani
Abstract
In this study, the tomography of Rayleigh waves in the Central Alborz region (latitude 34.5-38⸰N degrees and longitude 48.5-54.5⸰ E degrees) has been investigated by transdimensional tomography. This method adapts to a non-uniform data coverage without requiring arbitrary regularization such as damping or smoothing. The data includes the dispersion curve obtained from ambient noises by applying seismic interferometry, as well as the data of the earthquakes. Seismic interferometry is an efficient method in seismological studies that estimate the response between two seismic stations using cross-correlation. The results from seismic tomography in this study show the possibility of separating different tectonic seismic regions based on velocity anomalies and the cooled Damavand magma at a depth of about 20 km.
Keywords
Seismic interferometry, Ambient noise, Surface waves, Transdimensional tomography, Earthquake, Alborz