بررسی لرزه خیزی شمال غرب ایران و شرق ترکیه با استفاده مکان یابی مجدد خوشه های لرزه ای

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2076-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
2هیئت علمی
3دانشکده علوم زمین
4دانشگاه فلوریدای جنوبی
چکیده
در این مطالعه ما با مکان‌یابی مجدد زمین‌لرزه‌ها و تعیین سازوکار کانونی آنها با استفاده از تمام داده‌های موجود، به بررسی لرزه خیزی، تعیین گسله های فعال و چشمه های لرزه ای و تطابق این روندها با نقشه های گسلی موجود و مرزهای تکتونیکی پرداختیم. ما 8 خوشه لرزه ای شامل 1351 زمین لرزه، را به روش تجزیه هایپوسنتروئید مکان یابی مجدد کردیم. نتایج ما نشان می دهد که عمده لرزه خیزی بر روی گسله شمال تبریز و امتداد آن به سمت گسله گلاتو-سیاه چشمه-خوی و سیستم گسلی چالدران، انتهای سیستم گسلی زاگرس به سمت سلماس و جنوب شرق آناتولی و گسله گرمی چای که در مطالعات گذشته به عنوان مرزهای تکتونیکی معرفی شده اند، متمرکز شده است. اما روندهایی عمود بر گسله شمال تبریز، غرب خوی و دریاچه وان مشاهده می شود که با روند گسله های شناخته شده همسو نیست. همچنین در مطالعات گذشته گسله ای در غرب سلماس معرفی شده که نتایج ما لرزه خیزی را روی آن نشان نمی دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Seismicity of NW Iran and east Turkey using relocation of seismic clusters
Authors
salman andayeshgar, Abdolreza Ghods, Esmaeil Shabanian, Jochen Braunmiller
Abstract
In this study, by relocating earthquakes and determining their focal mechanism using all available data, we investigated seismicity, determined active faults and seismic sources, and matched these trends with existing fault maps and tectonic boundaries. We relocated 8 seismic clusters containing 1351 earthquakes using the hypocentroid decomposition method. Our results show that most of the seismicity is concentrated on the North Tabriz fault, the Gailatu–Siah Cheshmeh–Khoy fault and the Chalderan fault system which in the previous studies as tectonic boundaries have been introduced. Our results show a concentrated trends of seismicity from Zagros towards Salmas and southeast Anatolia and on the Garmachay fault. However, there are trends perpendicular to the North Tabriz fault, West Khoy and Lake Van, which are not in line with the trends of the known faults. Also, in past studies, a fault has been introduced in the west of Salmas, and our results do not show seismicity on it.
Keywords
relocation, seismicity, NW Iran