بررسی سایزموتکتونیک شمال شرق ایران با استفاده از مکان‌یابی دوباره زمین‌لرزه‌ها

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2111-NIGS
نویسندگان
1گروه علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، زنجان، ایران
2هیئت علمی
3دانشکده علوم زمین
4دانشکده زمین‌شناسی، دانشگاه فلوریدای جنوبی، تامپا، ایالت متحده آمریکا.
چکیده
کپه‌داغ، یکی از مناطق تغییرشکل اصلی واقع در شمال شرق ایران است که زمین‌لرزه‌های بزرگی را تجربه کرده است، اما مطالعه‌ی کاملی از لرزه‌خیزی در مقیاس منطقه‌ای در این پهنه‌ی تکتونیکی انجام نشده است. در این تحقیق برای بررسی گسله‌های شمال شرق ایران از مکان‌یابی دوباره زمین‌لرزه‌ها به روش تجزیه هایپوسنتروئید استفاده شده است. به این منظور، منطقه مطالعاتی به هفت خوشه لرزه‌ای تقسیم شد و 990 زمین‌لرزه با خطای کمتر از 5 کیلومتر دوباره مکان‌یابی شدند. همچنین129سازوکارکانونی با روش تانسور ممان به دست آمد. در نهایت با استفاده از نتایج مکان‌یابی دوباره زمین‌لرزه‌ها، سازوکارهای کانونی زمین‌لرزه‌ها و اطلاعات زمین‌شناسی، بررسی سایزموتکتونیک منطقه و تطابق روندهای به دست آمده با گسله‌های موجود در نقشه‌های گسلی انجام شد. نتایج به دست آمده از مکان‌یابی دوباره، تمرکز لرزه‌خیزی روی گسله‌های اصلی را نشان می‌دهد. روندهایی با سازوکار راستالغز مشاهده می‌شود که نشان از وجود گسله ناشناخته دارند. زمین‌لرزه‌های نسبتا عمیق در خوشه گنبد و کاشمر را می‌توان به ترتیب به گسله‌های معکوس مدفون در زیر رسوبات ضخیم و تغییرات ساختاری لیتوسفری در این ناحیه مرتبط دانست.
کلیدواژه ها
 
Title
Assessment of seismotectonic in north-east of Iran using relocation earthquakes
Authors
marzieh shabani, Abdolreza Ghods, esmaeil shabanian, jochen Braunmiller
Abstract
Kope-dagh is one of the main deformation regions in north-east of Iran and experienced many large earthquakes. There is not still any seismotectonics study on the regional scale in NE Iran. We study seismotectonics of NE Iran by precise relocation of seismicity and expanding catalog of moment tensors for the region. For this purpose, the study area was divided into seven clusters, and 990 earthquakes were relocated. Additionaly 129 moment tensor solutions were calculated for the region. Our results show that the seismicity is focused on the main faults. New seismicity trends with strike-slip mechanism are observed indicating presence of an unknown fault. Relatively deep earthquakes in Gonbad and Kashmar clusters can be related to reverse faults buried under thick sediments and lithospheric structural changes in this area, respectively.
Keywords
Kopeh-dagh, seismicity, relocation, Hypocentral decomposition, Seismic cluster, Focal mechanism