بررسی گسل مسبب زمینلرزه دوگانه قطور در چهارم اسفند 1398 با استفاده از پسلرزه‌ها

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2078-NIGS
نویسندگان
1گروه زلزله شناسی،موسسه ژئوفیزیک،دانشگاه تهران، تهران، ایران
2گروه زلزله شناسی، موسسه ژئوفیزیک،دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
در تعیین مکانیسم یک زمینلرزه دو صفحه اصلی و کمکی شناسایی می‌شوند. اثبات اینکه کدام یک از صفحات واقعاً منطبق برگسل مسبب است همیشه مورد توجه زلزله شناسان بوده است. آگاهی از این صفحات گرهی کمک زیادی به درک مدل ژئودینامیکی و میدان تنش در منطقه می‌کند. یکی از راه‌های تشخیص صفحه شکست زمینلرزه، تجزیه و تحلیل توزیع مکانی پسلرزه‌هاست. در این تحقیق با بررسی توزیع مکانی پسلرزه‌ها، مشخصات صفحه شکست و به عبارتی گسل مسبب زمینلرزه دوگانه قطور در استان آذربایجان‌غربی تعیین میگردد. زمینلرزه دوگانه قطور با بزرگی 7/5 و 9/5 در مقیاسMN در چهارم اسفند 1399 نزدیک مرز ایران و ترکیه رخ داد و پسلرزه های زیادی را به دنبال داشت. در این مطالعه زمینلرزه دوگانه قطور و پسلرزه‌های آنها با استفاده از ایستگاه‌های لرزه نگاری که در قسمت ایران و کشورهای همسایه مثل ترکیه و ارمنستان قرار دارند مجددا مکانیابی شده و توزیع مکانی آنها بررسی میشود. الگوی کلی توزیع سطحی پسلرزه‌های مجددا مکانیابی شده یک روند جنوب غرب-شمال‌شرق را نشان میدهد که یک ناحیه لرزه خیز به مساحت تقریباً 16×10 کیلومتر مربع را پوشش می‌دهد. مقاطع عمقی پسلرزه‌ها نشان می‌دهد که عمق کانونی پسلرزه ها به سمت جنوب شرقی منطقه کاهش می‌یابد و پسلرزه‌های عمیق‌تر در قسمت شمال غربی قرار دارند. این مشاهدات حاکی از آن است که گسل مسبب زمین لرزه‌ای دوگانه قطور روند جنوب‌غرب-شمال‌شرق دارد و شیب آن به سمت شمال غرب است.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of Causative Fault of the Qotur Doublet-Earthquakes on 23 February 2020, Using Aftershocks
Authors
Sorour Jahanrad, mehdi rezapour
Abstract
In determining the mechanism of an earthquake source, two main and auxiliary planes are identified. Proving which plane is really a failure plane has always been of interest to seismologists. Determining these nodal-planes helps us to understand the geodynamical model and the stress field in the region. One way to detect the failure plane of an earthquake is to analyze its aftershocks. In this study, we determine the fracture plane of the Qotur-doublet earthquakes, by analyzing the spatial distribution of aftershocks. The Qotur doublet-earthquakes with magnitudes MN 5.7, 5.9 occurred in 2020 February 23 in western Aarbaijan province near the Iran-Turkey border, and was followed by many aftershocks. We relocated the aftershocks by using the seismic stations located in Iran and Turkey. The general pattern of relocated aftershocks distribution shows a seismic zone covering an area of approximately 16×10 km2. The cross-sections through aftershock locations show that the focal depths decrease toward the southeastern part of the region, and deeper-aftershocks are located in the northwestern part. This observation suggests that the causative fault of the Qotur doublet-earthquakes dip toward northwest with striking along the southeast-northwest.
Keywords
Qotur, Western Aarbaijan, aftershock, multi-event locating, Hypodd