آنالیز داده های مگنتوتلوریک آتشفشان دماوند

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1884-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه تهران-موسسه ژئوفیزیک
2ژئومغناطیس، گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
آتشفشان دماوند در شمال ایران قرار دارد و در حال حاضر غیرفعال است. این قله مرتفع ترین قله خاورمیانه است و ارتفاع آن از سطح دریا 5670 متر است. به منظور مطالعه و مدل سازی مخزن ماگمایی آتشفشان دماوند، اندازه گیری های مگنتوتلوریک انجام شده است. نقشه برداری به صورت شبکه ای در اطراف کوه طراحی شده است. در این مطالعه سعی شده است که داده های MT از نظر چند بعدی بودن، عمق نفوذ و استرایک ژئوالکتریکی که برای شناخت منطقه و مدلسازی مهم هستند، تحلیل شوند. این تحلیل ها توسط بسته جعبه ابزار پایتون Mtpy به دست آمده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Analysis of magnetotelluric data from Damavand volcano
Authors
Seyed Masoud Ghiasi, Banafsheh Habibian Dehkordi, Behrooz Oskooi
Abstract
The Damavand volcano is located at the northern of Iran and currently is asleep. This peak is the highest one in the middle east, and its height is 5670 meters above the sea level. In order to study and model the magmatic reservoir of Damavand volcano, the magnetotelluric measurements have been conducted. The surveying is designed as a lattice around the mountain. In this study have been tried to analyze the MT data in term of dimensionality, penetration depth, and geoelectrical strike which are important for cognition the region and the modeling. These analyses have been obtained by Mtpy toolbox package.
Keywords
Magnetotelluric, Damavand volcano, penetration depth, Phase tensor, MTpy