حل تانسور ممان با استفاده از تبدیل موجک

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1913-NIGS
نویسندگان
1پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2دپارتمان ژئوفیزیک-دانشکده علوم پایه-دانشگاه تهران-موسسه ژئوفیزیک -شهر تهران-کشور ایران
3گروه ژئوفیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه خلیج فارس
چکیده
در این مقاله، ما یک روش جدید مبتنی بر تبدیل موجک برای وارونگی تانسور لحظه ای ارائه می کنیم. این روش شامل یک آماده سازی نیمه خودکار داده و وارونگی منبع است که در پایتون تهیه شده است. این روش مشابه تکنیک چشمه نقطه ای در حوزه زمان است اما با استفاده از ضرایب موجک تنظیم می شود. مزیت الگوریتم این است که تانسور گشتاور مرکزی را در تمام محتوای فرکانس با استفاده از نمونه های پایین تر در مقایسه با حوزه زمان آزمایش می کند. ما دقت و قابلیت اطمینان روش را برای به دست آوردن پیچیدگی چشمه زلزله با آزمایش های مصنوعی و لرزه نگاری های واقعی مشاهده شده نشان می دهیم.
کلیدواژه ها
 
Title
Moment tensor solution using wavelet transform
Authors
Mohammad Shokri Kaveh, sara guodarzi, Seyyed Reza Mansouri
Abstract
In this paper, we present a new method based on wavelet transform for moment tensor inversion. The method consists of a semi-automatic data preparation and source inversion that is prepared in python. The method is similar to the point source technique in the time domain but is adjusted using wavelet coefficients. The advantage of our algorithm is to test the centroid moment tensor in all frequency content using lower samples compared to the time domain. We show the results of accuracy and reliability of the method to obtain the complexity of earthquake sources with synthetic tests and real observed seismograms.
Keywords
Moment tensor, Inversion, Synthetic, Wavelet transforms, Green&rsquo, s function, seismogram