بررسی ساختارهای ناهمسانگرد و شیبدار در عبور از پهنه ی برخوردی زاگرس، البرز و فلات ایران

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 2057-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
2دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ایران
3دانشگاه کلورادو بولدر، بولدر، آمریکا
چکیده
شناخت هندسه و مشخصه‌های ناهمسانگردی ساختارهای پوسته نقش مهمی در درک ما از ژئودینامیک حاکم در منطقه‌ی برخوردی ایران دارد. مطالعه تابع گیرنده فرکانس بالا می‌تواند مرزهای سرعتی درون پوسته‌ای، ناهمسانگردی برای هر کدام از مرزهای درون پوسته‌ای و ناپیوستگی‌های دکولمان دارای حرکت را از سایر ناپیوستگی‌‌ها مشخص کند. داده‌های برداشت شده در ایستگاه‌های شبکه‌ی موقت ایران- چین، دیلمان و طارم برای محاسبه‌ی توابع گیرنده به کار برده شده‌اند. ما رسیدهای توابع گیرنده که با بک‌آزیموت تغییرات زیادی داشتند را در 108 ایستگاه لرزه‌نگاری بررسی کردیم. نتایج حاصل از آنالیز توابع گیرنده یک امتداد غالب به موازات گسله‌های موجود در منطقه و همچنین عمود بر کمربند فشارشی را نشان می‌دهد. همچنین دامنه‌های بزرگترین رسیدهای سیگنال A1 را رسم کردیم که نتایج آن یک دامنه‌ی بالا را در کمربند چین‌خورده و زاگرس مرتفع و یک دامنه‌ی کم در منطقه‌ی سنندج- سیرجان و حاشیه‌ی جنوبی ایران مرکزی، و نهایتا یک دامنه‌ی بالا در بخش شمالی ایران مرکزی و در حوضه‌ی خزر را نشان می‌دهد. دامنه‌های بسیار بالا در سراسر پروفیل منطبق بر حوضه‌های رسوبی است که پیش از این، وجود آنها با استفاده از تحلیل فاز انعکاسی PpPpو توموگرافی نوفه محیطی اثبات شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Anisotropic/dipping features across the north Zagros collision zone, Alborz, and the Iranian Plateau
Authors
Farzaneh Dashti, Khalil Motaghi, Vera schulte-pelkum, Mahtab Aflaki
Abstract
We investigated first‐order back‐azimuth harmonics of the RFs data set using the method based on harmonic decomposition to recognize 3‐D subsurface structures (dipping interfaces and/or anisotropic layers) at crustal depths. The results show a dominant signal from contrasts in dipping foliation as well as dipping isotropic velocity contrasts from lower crustal depths. Imaged crustal fabrics are aligned with nearby fault orientations and shear zones. We also plot the degree-1 amplitudes at each station averaged from 0–4 s, normalized by the total average receiver function amplitude in the same time window (Schulte-Pelkum, et al., 2020). The strong gradient in A1/A seen in the Zagros domain suggests that our observations may reflect structural intensity, particularly in the simply folded Belt. The existence of low-velocity non-lithified sediments amplifies receiver function arrivals (e.g. Langston, 2011; Schulte-Pelkum and Mahan, 2014).
Keywords
Anisotoropy, Receiver function, first azimuthal harmonic, shear zone, sedimentary basin