ارزیابی طرحواره های لایه مرزی مدل WRF-ARW در شبیه سازی کمیت های جریان لایه مرزی (مطالعه موردی: ایستگاه فرودگاه مهرآباد)

پذیرفته شده برای پوستر XML
کد مقاله : 2099-NIGS
نویسندگان
1سازمان هواشناسی کشور
2پژوهشکده هواشناسی و علوم جو
چکیده
در مطالعات پراکندگی آلودگی‌هوا، مطالعه کمیت های‌ هواشناسی در لایه مرزی سیاره‌ای، ضروری است. در این پژوهش، جهت شبیه سازی کمیت های هواشناسی دما، رطوبت، سمت و سرعت باد در لایه مرزی، در ایستگاه فرودگاه مهرآباد- تهران، از مدل پیش بینی عددی وضع هوا (WRF-ARW) استفاده شد. در این مطالعه، به منظور عدم تاثیرپذیری این کمیت ها از رخدادهای جوی، هشت روز از ماه‌های تیر و دی سال 1394 که جوی آرام حاکم بوده، انتخاب گردید. این مطالعه توسط پنج طرحواره لایه مرزی YSU، MYJ، ACM2، QNSE و MYNN2 با گام های مکانی 6،18 و2 کیلومتر و داده‌های آنالیز شده GFS ( 0.5×0.5° ) شبیه سازی صورت پذیرفت. با توجه به نتایج حاصل از درستی سنجی، طرحواره محلیYSU و طرحواره غیر محلی MYNN2 مقادیر دقیق‌تری را نسبت به مشاهدات دیدبانی برای کمیت های هواشناسی سطح زمین و ساختار ترمودینامیک جو ارائه کردند و می توان در مطالعات پراکندگی آلودگی هوا از این طرحواره ها استفاده کرد.
کلیدواژه ها
 
Title
Evaluation planetary boundary layer (PBL) schemes of the WRF-ARW model in simulating the boundary layer flow parameters (case study: Mehrabad Airport Station)
Authors
gholamreza donyadoost, Abbas Ranjbar
Abstract
In studies of air pollution dispersion, the study meteorological parameters in planetary boundary layer is essential. Hence, the PBL parameters over Tehran-Mehrabad Airport are simulated using the ARW v. 3.6.1 mesoscale model. Four air-weather days in winter and summer (January and April 2015) with no significant synoptic activity were chosen for the study.High-resolution simulations are conducted with triple nested domains having a horizontal resolution of 18, 6 and 2 km, by using the 0.5 × 0.5° NCEP Final Analysis meteorological fields for initial and boundary conditions.. Sensitivity experiments of the WRF-ARW model were conducted with two non-local (YSU and ACM2) and three local (MYNN2, MYJ and QNSE), to study the evolution of PBL parameters and the thermodynamical structure during the study period. According to the results of the validation, the local scheme YSU and non-local MYNN2 has more accuracy than Observatory observations for meteorological parameters and have the least amount of errors than other schemes. The present results suggest that PBL schemes, namely YSU and MYNN2, are useful for air pollution dispersion studies.
Keywords
: Dispersion of Air Pollution, Thermodynamic, WRF-ARW model, Local and non-local scheme