محاسبه سازوکار زمین‏لرزه‎های البرز با استفاده از وارون‏سازی تانسور ممان

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 2107-NIGS
نویسندگان
1دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان، ایران
2، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
چکیده
با استفاده از وارون‏سازی تانسور ممان در فضای زمان و فرکانس سازوکار کانونی برای 30 زمین‏لرزه البرز با بزرگای گشتاوری بیش از 4 که در بازه‏ی زمانی 2004 تا 2020 رخ داده‏اند، محاسبه کردیم. نتایج سازوکارها نشان می‏دهد که اکثر زمین‏لرزه‏های نزدیک یا روی گسل خزر سازوکار تراستی با شیب روبه جنوب دارند که در انتهای غربی آن و در جایی که توسط گسل لاهیجان به گسل امتدادلغز چپ‌گرد رودبار متصل می‌گردد از تراستی به امتدادلغز چپ‌گرد تغییر پیدا می کند. نتایج ما نشان می‌دهد سازوکار این گسل در عمق متفاوت از مشاهدات سطحی است. سازوکار زمین‏لرزه‏های حاشیه کویر مرکزی ایران و جنوب البرز شرقی و مرکزی نشان دهنده تغییر رژیم تنشی در لبه جنوبی البرز مرکزی و البرز شرقی از ترافشارشی به تراکششی است. همچنین این مطالعه برای گسل میامی که سازوکار آن تا پیش از این خیلی شناخته شده نبود یک سازوکار امتدادلغز چپ‌گرد پیشنهاد می‌دهد. سازوکارها در سامانه گسلی شاهرود از فیروزکوه تا آستانه در البرز مرکزی و شرقی غالبا امتدادلغز چپ‌گرد همراه با تعداد کمی سازوکار تراستی در نزدیکی آنها هستند. همخوان بودن جهت بیشینه استرس سازوکارهای امتدادلغز و تراستی در این سامانه گسلی بیان می‌کند که هر دو سازوکار در رژیم مشابه‏ی از تنش ناحیه‌ای بوجود آمده‌اند. سازوکارها در انتهای شرقی گسل شمال البرز به عنوان لرزه‌خیز‌ترین بخش آن، از امتدالغز غالب تا تراستی غالب تغییر می‌کنند. به نظر می‌رسد زمین‏لرزه‏های که بر روی شاخه اصلی گسل شمال البرز اتفاق افتاده‌اند دارای سازوکار امتدادلغز و زمین‏لرزه‏های که بر روی شاخه‌های فرعی عمود بر راستای جهت اصلی تنش اتفاق افتاده‌اند دارای سازوکار غالب تراستی هستند.
کلیدواژه ها
 
Title
Focal Mechanism Calculation of Alborz Earthquakes Using Moment Tensor Inversion
Authors
Kambiz Piri Zaveleh, Gholamreza Mortezanejad, Abdolreza Ghods
Abstract
Using the moment tensor inversion in the time and frequency domain we calculated the focal mechanism for 30 Alborz earthquakes with Mw greater than 4 occurred between 2000 to 2020. The focal mechanism results show that most earthquakes near or over Khazar Fault have a thrust focal mechanism dipping southward while on its western end where connected to left-lateral strike-slip Rudbar Fault using Lahijan Fault, it changes to left-lateral strike-slip. Our results show that the mechanism of Khazar Fault at depth is different from surface observations. Focal mechanism of earthquakes in the central desert of Iran and in the southern wedge of Central and Eastern Alborz indicates the change of stress regime from tension to compression. Our study for the Miami Fault, where its mechanism was not obvious before, suggests an almost pure left-lateral strike-slip mechanism. Earthquake mechanism in Shahroud Fault system from Firoozkooh to Astaneh in Central and Eastern Alborz was almost observed to be left-lateral strike-slip, while the mechanisms of earthquakes located near this fault system are often thrust, The consistency of maximum stress direction of the two fault systems implies that both fault systems have emerged in a similar regime of regional stress. The mechanism of earthquakes at the eastern end of the North Alborz fault varies from dominant strike-slip to dominant thrust. It seems that earthquakes have occurred on the main direction of the North Alborz fault have a strike-slip mechanism while the earthquakes that have occurred on sub-directions perpendicular to the main direction of stress have a dominant thrust mechanism.
Keywords
Focal mechanism, moment tensor, Inversion, Alborz