گزارش طراحی و ساخت سامانه گذر الکترومغناطیسی حوزه زمان (TDEM)

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 2117-NIGS
نویسندگان
1شرکت مهندسی سازان فیدار آزما
2داده برداری اکتشاف
3شرکت توسعه و اکتشافات فلزیابان کویر
4مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
چکیده
در این مقاله، مراحل طراحی و ساخت یک دستگاه الکترومغناطیس حوزه زمان گذرا (TDEM ) شرح داده شده است. این دستگاه از بخش‌های مختلفی شامل دستگاه فرستنده، دستگاه گیرنده، موتور برق، حلقه فرستنده ، آنتن گیرنده، پیش تقویت‌کننده و نرم‌افزار تنظیم پارامترهای برداشت و داده برداری تشکیل شده است. دستگاه فرستنده با توان ۲۰۰۰ وات، جریان متغیر با زمانی (سیگنال مربعی) به حلقه فرستنده ارسال می‌کند. این جریان باعث ایجاد میدان الکترومغناطیس اولیه و در نتیجه القای جریان‌های گردابی در زیر سطح زمین می‌شود، پس از قطع جریان فرستنده جریان‌های گردابی که در زیر سطح زمین منتشر شده اند هر یک منبع ثانویه تولید امواج الکترومغناطیسی می‌شوند که اثراین امواج الکترومغناطیس ثانویه در سطح زمین توسط آنتن گیرنده دریافت می‌شوند و پس از عبور از پیش‌تقویت‌کننده در دستگاه گیرنده ثبت می‌شوند. دستگاه گیرنده قادر است ولتاژهای القایی دریافت شده با دامنه چند ده نانو ولت تا چند ولت را اندازه‌گیری و ثبت کند. پس از پردازش داده‌ها و انجام وارونسازی یک بعدی بر روی داده‌های هر ایستگاه برداشت ، و شبکه کردن مدل‌های یک بعدی مقاطعی دوبعدی بر اساس مقاومت الکتریکی پدیده های زمین شناختی زیر زمین تا عمق چند صد متر به دست آورد.
کلیدواژه ها
 
Title
Designing and Manufacturing of a Time-domain/Transient Electromagnetic (TDEM) equipment
Authors
Morteza Jafarzadeh Khatibani, fatemeh ahmad mehrabi, alireza rezaei, homa Berjisi, Farajolah Momeni, Mohamadreza Shahbazi, Gholamrea peyrovian
Abstract
In this article, procedure of designing and manufacturing of a time domain Transient Electro-Magnetics (TDEM) equipment is described. This geophysical equipment consists of several parts, including transmitter, receiver, power generator, transmitter loop, receiver antenna, pre-amplifier, and acquisition parameters setting and data acquisition software. The transmitter with a power of 2000 watts sends a time variable current (square signal) to the transmitter loop. This current produces a primary electromagnetic field, so that it induces eddy currents into subsurface of the earth. whenever the transmitter current is turned off, the eddy currents that have formed beneath the earth surface, will produce secondary electromagnetic sources which the effect of these secondary electromagnetic sources will be received by antenna and after passing through the pre-amplifier will be recorded by receiver. The receiver is able to measure and record the received induced voltages with a range of tens of nanovolts to several volts After processing the data and applying inversion method to each acquired station and gridding produced 1D models, 2D sections with resistivity property of geological features under the earth, up to a depth of several hundred meters, can be concluded.
Keywords
Geophysics, exploration method, Time Domain Electromagnetics equipment, TDEM transmitter, TDEM receiver