عمق پی‌سنگ با روش پارکر- اولدنبرگ: کویر مرکزی ایران

عنوان دوره: ششمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت
کد مقاله : 2128-NIGS
نویسندگان
1دانشجو
2استاددانشگاه
چکیده
در این مقاله به بررسی روش پارکر-اولدنبرگ یا روش تعمیم یافته‌ی پارکر در یافتن عمق پی سنگ، می‌پردازیم. بیشتر مقالات از این روش برای تخمین عمق موهو در زیر زمین برای یافتن زمینساخت، محل زمین لرزه ها و یا اکتشافات معدنی استفاده کرده‌اند. برای درک بهتر روش، جواب های به دست آمده را اعتبارسنجی کرده و برروی داده های واقعی منطقه ای ازکویر مرکزی ایران اعمال می‌کنیم تا از طریق آن به مدلسازی و سپس تخمین عمق پی سنگ این منطقه دست یابیم و تحلیلی برروی داده های آن داشته باشیم همچنین خطای rms و شواهد زمین‌شناسی نیز تأیید کننده‌ی نتایج خواهندبود.
کلیدواژه ها
 
Title
bedrock depth by Parker-Oldenberg: study central desert of Iran
Authors
samira bayramzadeh, Seyed-Hani Motavalli-Anbaran, Vahid Ebrahimzadeh Ardestani
Abstract
In this study, the Parker Oldenburg method, also known as Parker's generalized method, is utilized to ascertain the depth of the basement. This specific approach has been extensively employed in numerous studies to determine the depth of the Moho boundary, which in turn aids in the identification of tectonic activities, occurrences of earthquakes, and various other phenomena. In order to obtain a comprehensive understanding of this method, Ultimately, the method is applied to actual data from a region located in the central desert of Iran. This endeavor allows us to construct a model and subsequently determine the depth of the basement within this specific region, while concurrently analyzing the data.Also, rms error and geological evidence will confirm the results.
Keywords
Gravimetry، basement،, depth estimation, ،potential field