تحلیل ساختاری لایه های منفصل(بویژه نمک هرمز) و تاثیر آنها بر هندسه چین خوردگی ناحیه فارس با استفاده از مدل تجربی، اطلاعات زمین شناسی و ژنوفیزیکی

عنوان دوره: ششمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت
کد مقاله : 2133-NIGS
نویسندگان
1کارمند اداره ژئوفیزیک
2رئیس اداره زمین شناسی- مدیریت اکتشاف نفت
چکیده
زون های فارس و هرمزگان در شرق کمربند زاگرس توسط رخنمون های پرکامبرین – کامبرین سری هرمز شناخته می شوند.گسل های کششی عمیق قدیمی باعث ایجاد پستی و بلندی در سنگهای قبل از نمک هرمز(pre-Hormuz sediments) گردیده و موجب تشکیل حوضه هایی برای رسوبگذاری نمک هرمز کامبرین شده اند. از ابتدای رسوبگذاری پالئوزوئیک طی فرآیند Halokinesis ، نمک هرمز در بعضی از نقاط شروع به بالا آمدن کرده و با ایجاد حوضه های کوچک (mini-basins) در اطراف خودش باعث ضخامت بیشتر رسوبات پالئوزئیک در آنها شده است. در مراحل تکوین زاگرس، تاقدیس های با ابعاد و طول موج مختلف تشکیل می‌شوند که یکی از دلایل اصلی آن ناشی از غیر همسان بودن رسوبات در بخش های مختلف کمربند زاگرس است. وجود آنومالی هایی از گنبدهای نمکی مدفون نقش بسزایی در این ناهمسانی دارند. ما با استفاده از دستگاه آزمایش جعبه ماسه، بررسی های میدانی و برداشتهای زمین شناسی و اطلاعات لرزه نگاری این ساختارها را مدل سازی نموده‌ایم.
کلیدواژه ها
 
Title
Structural analysis of detached layers (especially Hormuz salt) and their effect on the folding geometry of Fars region using experimental model, geological and geophysical information.
Authors
Reza Shams, Iraj Abdollahie Fard
Abstract
The Fars and Hormuzgan Zones is eastern domain of the Zagros Belt which characterized by the outcrops and sub-crops of Precambrian-Cambrian Hormuz Salt. Deep-seated extensional faults played a major role in controlling the distribution and thickness variations of the Hormuz series and played important role in triggering and localizing the salt walls and diapirs This suggests that part of halokinesis could have been localized along the Precambrian-Cambrian extensional faults. Differential loading is the most probable principal mechanism for initiating and driving halokinesis in the Hormuz Salt Basin in Early Paleozoic. Therefore, it is expected that dissimilar types of the earlier salt related structures have their own influences on the geometry of present-day structures. Therefore, objective of this study is understanding role of the Hormuz Salt as basal décollement on long term sedimentation and relatively short term shortening happened by the Zagros Orogeny. Most of the folds in this study area are mainly folded on the Hormuz salt detachment with NW-SE trend and variable sizes. Almost all the asymmetric anticlines in the study area are SW verging.But there are some folds whit unconventional shape whit one or both narrow and linear plunges. We used sand box modelling technique for better understanding geometry of the hidden earlier structures which were masked by the Zagros Orogeny
Keywords
Hormuz salt, Zagros Belt, sand box modeling, sigmoidal structure