بررسی فناوری های جدید ژئوفیزیکی و تاثیر آن بر اکتشاف منابع هیدرویکربنی

عنوان دوره: ششمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت
کد مقاله : 2143-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2استادیار گروه فیزیک زمین
3گروه آموزشی فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
4کارشناسی ارشد, ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
چکیده:
این تحقیق به بررسی تأثیر پیشرفت‌های اخیر در فناوری‌های ژئوفیزیکی بر اکتشاف منابع هیدروکربنی می‌پردازد. تکنیک‌های نوین مورد بحث شامل تصویربرداری لرزه‌ای چندجزئی، بررسی‌های گرانشی و مغناطیسی هوابرد، و استفاده از گرانش‌سنج‌های ابررسانا می‌باشند. این روش‌ها با استفاده از حسگرهای پیشرفته و فناوری فیبر نوری، قادر به ارائه داده‌های دقیق‌تری در مورد ساختارها و خصوصیات زیرزمینی هستند، که نقش مهمی در کاهش خطرات اکتشافی و افزایش بهره‌وری دارند. با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، چالش‌هایی نیز وجود دارد وجود دارد. این مطالعه نشان می‌دهد که فناوری‌های ژئوفیزیکی نوین نه تنها از نظر فنی بلکه از نظر اقتصادی نیز تأثیر مهمی بر صنعت اکتشاف دارند، و ادامه تحقیق و توسعه در این زمینه‌ها برای پیشبرد علم و فناوری حائز اهمیت است.
کلیدواژه ها
 
Title
Exploring New Geophysical Technologies and Their Impact on Hydrocarbon Resource Discovery
Authors
Mohsen Mozaffari, Majid Bagheri, Mohammad Ali Riahi, Mohammadhassan Soleimani
Abstract
Abstract:
This research examines the impact of recent advances in geophysical technologies on the exploration of hydrocarbon resources. New techniques discussed include multicomponent seismic imaging, airborne gravity and magnetic surveys, and the use of superconducting gravimeters. Using advanced sensors and fiber optic technology, these methods can provide more accurate data on underground structures and properties, which play an important role in reducing exploration risks and increasing productivity. Despite the remarkable progress, there are also challenges. This study shows that new geophysical technologies have an important impact on the exploration industry not only technically but also economically, and continued research and development in these fields is important to advance science and technology.
Keywords
multicomponent seismic imaging, airborne magnetic and gravity surveys, superconducting gravimeters, hydrocarbon exploration, geophysical technologies, and optical fiber