وارون‌‌سازی داده‌های مغناطیس با استفاده از روش یادگیری عمیق

عنوان دوره: ششمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت
کد مقاله : 2149-NIGS
نویسندگان
1ندارم
2عضو هیات علمی دانشگاه تهران
چکیده
هوش مصنوعی جدیدترین رویکرد در وارون‌سازی داده‌های ژئوفیزیکی است که از آن در برآورد ابعاد آنومالی‌های توده‌ای و تعین عمق و هندسه سنگ بستر حوضه‌های رسوبی استفاده می‌شود. در این روش ارتباط بین فضای داده و مدل با استفاده از الگوریتم‎های یادگیری عمیق تعیین می‌شود. برای این منظور بعد از طراحی مدل یادگیری، این مدل را آموزش می‌دهند. برای آموزش مدل به تعداد زیادی داده مصنوعی نیاز است. سرانجام از مدل آموزش دیده شده برای پیش‌بینی داده واقعی استفاده می‌شود. در این پژوهش از روش یادگیری عمیق (deep neural network) برای وارون‌سازی داده‌های مغناطیس استفاده شده است. برای آموزش شبکه 200 هزار مدل مصنوعی تولید شد. پس از آموزش مدل DNN از آن برای پیش‌بینی عمق سنگ بستر یک پروفیل در داده بیشاپ استفاده شد که نتایج آن قابل قبول بوده است همچنین از این مدل برای پیش‌بینی عمق حوزه رسوبی واقع در حوزه ایران مرکزی استفاده شده که نتایج با تفسیر لرزه‌ای همخوان بوده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Magnetic inversion using deep neural network
Authors
Mostafa Mousapour yassori, Seyed-Hani Motavalli-Anbaran
Abstract
Artificial intelligent is the latest approach to geophysical data inversion which is used to estimate the size of anomaly and determine the depth and geometry of basement. In this method, the relationship between the data and model space is determined by deep learning algorithms. To this end, the learning network model is first designed and then trained. It should be noted that, a large amount of synthetic data is needed to train the model. In the end, the trained model is used to predict the real data. In this way, the deep neural network method was used to the inversion of magnetic data. For the sake of the deep neural network (DNN) training, 200,000 synthetic data were produced and then the DNN model was used to predict the depth of basement on a magnetic data profile in the Bishop area. Meantime, the result was acceptable. To round of the discussion in this article, the DNN model was used to predict the depth of sedimentary basin in the Central Iran, which the results are correlated with the seismic interpretation.
Keywords
Artificial Intelligence, magnetic inversion, deep neural network, basement depth estimation