نویسنده = علیرضا انصاری
تعداد مقالات: 1

1 گمانه زنی برای اکتشاف هیدروکربن به روش الکترومغناطیس گذرا
علیرضا انصاری* ، میرستار مشین چی، حسین ملهم
مشاهده مقاله