گمانه زنی برای اکتشاف هیدروکربن به روش الکترومغناطیس گذرا

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1418-NIGS
نویسندگان
1آموزش وپرورش
2گروه علوم زمین،دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات،تهران،ایران
3گروه فیزیک، واحد کرج، دانشگاه ازاد اسلامی، کرج، ایرانmolhem@kiau.ac.ir
چکیده
برای مطالعه پاسخ القای الکترومغناطیس زمین در اکتشاف نفت می‌توان از روش‌های عددی استفاده کرد. این روش مانند سایر روشهای الکترومغناطیس جزء بهترین روشها جهت اکتشاف اهداف رسانا است. برخلاف سایر روشها که برای دسترسی به اعماق بیشتر باید آرایه ها را گسترش داد، در این روش عمق کاوش تابعی از زمان و رسانایی محیط می باشد. در این مقاله مدل سه لایه افقی نزول دوگانه که لایه دوم آن حاوی هیدروکربن می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که این روش نسبت به ضخامت لایه‌ها بسیار حساس است. از طرفی با توجه به سرعت داده برداری تجهیزات، ضخامت لایه اول باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتوان مقاومت ویژه آن را تعیین کرد. همچنین، محل تداخل آب شور و نفت را با توجه به تغییر در محل اولین کمینه منحنی سونداژ می‌توان براورد کرد.
کلیدواژه ها
 
Title
Sounding for exploration of hydrocarbons with use of Transient Electromagnetic
Authors
Mirsattar Meshinchi, Hossein Molhem
Abstract
The feasibility of using the transient electromagnetic sounding (TS or TDEM) method for exploration can be studied by means of numerical models. The TS method is best suited for locating conductive targets, and has very good vertical resolution.
Unlike other sounding techniques where the receiver-transmitter array must be expanded to sound more deeply, the depth of investigation for the TS method is a function of the conductivity and length of time the transient is recorded. In this paper, a three-layer model, the second layer of which contains a hydrocarbon zone, is investigated. The results show the sensitivity of the method to the thickness of the layers. On the other hand, due to the speed of the equipment data-processing, the thickness of the first layer should be large enough to determine its apparent resistivity. Also, the interface of saline water It can be estimated with respect to the change in the first minimum of curve.
Keywords
Conductivity, Apparent Resistivity, Induced voltage, time, Transient electromagnetic respons