بکارگیری نشانگرهای لرزه ای و شبکه عصبی جهت تخمین اشباع شدگی آب

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1034-NIGS
نویسندگان
چکیده
تخمین درجه اشباع شدگی آب یکی از پارامترهای مهم مخزنی می باشد که در شناسایی مناطق با پتانسیل هیدروکربوری بالا حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش تلفیق نشانگرهای لرزه ای چندگانه و برقراری ارتباط آن با نگار اشباع آب و داده لرزه ای است تا بتوان درجه اشباع شدگی آب را در یکی از میادین هیدروکربوری خلیج فارس در فواصل دور از چاه تخمین زد. برای این منظور پس از انتخاب نشانگرهای لرزه ای مناسب با استفاده از روش رگرسیون گام به گام، درجه اشباع شدگی آب در محل چاه با روش شبکه عصبی PNN و MLFN تخمین زده شد که ضرایب همبستگی در این دو روش به ترتیب برابر با 0.97 و 0.94 می باشند. با انتخاب روش شبکه عصبی PNN، توزیع درجه اشباع شدگی آب در فواصل دور از چاه به کمک نشانگرهای لرزه‌ای چندگانه بر روی داده لرزه ای سه بعدی تخمین زده شد. نتایج حاکی از درجه اشباع شدگی پایین آب در بخش خطیا از سازند سروک می باشد که بیانگر حضور هیدروکربور در این بخش است.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of water saturation using seismic attributes and neural network
Authors
Abstract
The Estimation of water saturation has been carried out in one of the hydrocarbon field in Persian Gulf, aimed at recognition of area with high potential for hydrocarbon. This has been done by integrating the multiple seismic attributes and seismic data to estimate the water saturation in the area without well. For this purpose, after selecting the appropriate attributes using the stepwise regression method, the degree of water saturation in wells is estimated using the PNN and MLFN neural network methods that correlation coefficients of these two methods are 0.97 and 0.94, respectively. By choosing the PNN neural network method, the distribution of water saturation at distances away from the wells is estimated on a 3D seismic data. The results indicate low water saturation in member of Khatiyah in the Sarvak Formation, which indicates the presence of higher hydrocarbon in this member.
Keywords
water saturation, multiple seismic attributes, Neural network, stepwise regression, correlation coefficient, 3D seismic