تعیین زمان رسید موج p با استفاده از تبدیل موجک

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1083-NIGS
نویسندگان
چکیده
تعیین زمان رسید امواج P و S برای انواع کاربردهای لرزه‌نگاری، از جمله تعیین مکان زلزله و توموگرافی لرزه‌ای استفاده می‌شود. تشخیص سریع و برداشت دقیق اولین ورود موج P اهمیت زیادی در تعیین مکان رویداد، شناسایی رویداد و تجزیه و تحلیل مکانیزم منبع به ویژه زمانی که داده‌های دیجیتالی و لرزه‌ای برخط باشند، دارد. آنالیز دستی لرزه‌نگار و برداشت فاز زمان‌گیر و وابسته به تصورات ذهنی تحلیلگر است. تکنیک‌های مختلفی برای تشخیص و برداشت ورودی‌های مختلف امواج لرزه‌ای تک مولفه‌ای و سه مولفه‌ای ارائه شده است. در این مطالعه از تبدیل موجک برای تشخیص و برداشت فاز لرزه‌ای استفاده شده است. زیرا تبدیل موجک برای تجزیه و تحلیل سیگنال‌های غیر ثابت در فرمت چند بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به منظور تعیین زمان رسید موج P، تبدیل موجک بر مولفه عمودی لرزه‌نگار اعمال شده‌ است. در این مطالعه با استفاده از پوش ضرایب موجک و روش تشخیص لبه، زمان رسید موج P تعیین شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Determination of P-wave arrival time Using Wavelet Transform
Authors
Abstract
The determination of P and S waves arrival times is important for a variety of seismological applications including earthquake location and seismic tomography‎. ‎Quickly detecting and accurately picking the first P wave arrivals are of great importance in event location‎, ‎event identification‎, ‎and source mechanism analysis‎, ‎especially in the era of large volumes of digital and real-time seismic data‎. ‎Manual analysis of seismograms and phase picking is time-consuming and subjective‎. ‎Various techniques have been presented in the literatures for detecting and picking the arrivals of different seismic phases from single-component as well as three-component recordings‎. ‎In this study the wavelet transform has been used to detect and pick the arrival of compressional phases since it is suitable for analysis of non-stationary signals in multi-scale format‎. ‎In order to detect the P-wave arrival‎, ‎the wavelet coefficients are calculated using the vertical component of the seismogram‎. ‎In this study‎ the P arrival time was determined ‎by using the envelope of the wavelet coefficients and edge detection methods.
Keywords
p wave, arrival time, Wavelet transform, Earthquake, Seismic phase, wavelet coefficients, phase picking