تعیین محل کانی سازی مس با استفاده از روش‌های ژئوالکتریک، پلاریزاسیون القایی و مغناطیس سنجی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1088-NIGS
نویسندگان
چکیده
یکی از روش‌های متداول در اکتشافات مس استفاده از روش های ژئوفیزیکی می‌باشد. در این پژوهش، سعی شده است تا با تلفیق نتایج به دست آمده از بررسی‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمی، مغناطیس سنجی و ژئوالکتریک و پلاریزاسیون القایی ، موقعیت مکانی زون‌های کانی‌ساز مس تعیین شود. در ابتدا با توجه به مطالعات زمین شناسی، سنگ شناسی، ژئوشیمی و برداشت مغناطیس سنجی پدیده های ساختمانی مانند گسل‌ها و توده‌های نفوذی و وضعیت لایه بندی ها و آنومالی های معدنی، مشخص شد. سپس با تحلیل و تفسیر داده‌ها، چند ناحیه با احتمال کانی زایی سولفیدی بالا شناسایی شدند. همچنین در این مطالعه از روش‌های قطبش القایی و مقاومت ویژه الکتریکی در نواحی مستعد کانی زایی به منظور تدقیق مطالعات و تفسیر اکتشافی بهتر و آگاهی از ارتباط یا عدم ارتباط بی‌هنجاریهای مغناطیسی با ویژگی‌های الکتریکی استفاده گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Determine the location of copper mineralization using Geoelectric and Magnetic survey
Authors
Abstract
One of the common methods for exploring copper is the use of geophysics methods. In this research, it has been tried to determine the location of mineralization zone by combining the results of geological, geochemistry, geoelectric and magnetic studies. Based on these methods, areas with high sulfide mineralization were identified. We first use lithology and magnetic studies to identify the structural events such as faults and intrusive bodies and minig anomalies. As well as we used inductive polarization and electrical resistivity in order to better interpretation and awareness of the relationship between biologics magnetism with induced polarization anomalies of sulfide mineralization.
Keywords
Induced polarization, Resistivity, Magnetic survey, Sulfide mineralization