تقسیم بندی نوع زمین با استفاده از لرزه نگاری درون‌چاهی در تهران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1094-NIGS
نویسندگان
چکیده
لرزه نگاری درون چاهی روشی مناسب جهت محاسبۀ مقادیر سرعت امواج تراکمی و برشی برای بررسی اطلاعات زیرسطحی می باشد. این پارامترها می توانند در جهت سنگ شناسی، تعیین ویژگی خاک و آنالیزهای مرتبط برای عمق‌های مختلف در محل سازه استفاده شوند. همچنین پروفیل‌های لرزه‌نگاری انکساری نیز برای تعیین این پارامترها در طول یک پروفیل مناسب می‌باشند. در این مقاله از نتایج حاصل از برداشت 14 گمانه درون چاهی و 4 پروفیل لرزه انکساری برای تشخیص روند کلی تغییرات سرعت متوسط موج برشی در شهر تهران به منظور تعیین جنس خاک استفاده شده است. در نهایت، نقشه سرعت متوسط موج برشی تا عمق 30 متر براساس آیین نامه 2800 ساختمانی تهیه گردید. این نقشه بیانگر افزایش سرعت متوسط موج برشی از جنوب به طرف شمال شرقی و شمال غربی می باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Land type classification by using downhole seismic in Tehran
Authors
Abstract
Downhole seismic is a suitable field method for calculating shear and compression-waves velocities for earthquake engineering, soil and rock properties and other geotechnical site investigations. These parameters provide detailed information on stratigraphy and the engineering properties of different depths in the site investigations. In addition, seismic refraction survey is another useful method for determining these parameters along a profile. In the study, we have used the results of 14 downhole logging and 4 seismic refraction profiles in order to determine the general variations trend of the average velocity of shear wave to realize the type of soil in Tehran. Finally, an average velocity map of shear waves was prepared based on building regulation 2800, up to a depth of 30 meters. The map indicates an increase in the average shear wave from south to northeast and northwest of Tehran.
Keywords
Geophysics, Downhole seismic, Refraction seismic, Compression-waves