برآورد شتابنگاشت مولفه پیچشی در شهر تهران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1138-NIGS
نویسندگان
چکیده
مولفه پیچشی جنبش شدید زمین به دلیل کوچک بودن دامنه این مولفه برای مدت ها نادیده گرفته می شد، دستگاه های لرزه نگاری استاندارد قادر به ثبت این مولفه ها نیستند. مولفه پیچشی جنبش شدید زمین از دو جنبه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دارای اهمیت می باشد. از نقطه نظر زلزله شناسی، مولفه پیچشی می تواند اطلاعات مفیدی راجع به محیط انتشار موج، پارامترهای چشمه زلزله و همچنین جزئیاتی در مورد نحوه گسلش ارائه نمایند که این مباحث جزء مطالعات به روز محققین است. در این پژوهش هدف، برآورد مولفه پیچشی زمین، به وسیله ی روشی غیر مستقیم (ژئودتیک) است. در این مطالعه از داده های شبکه شتابنگاری BHRC واقع در شهر تهران استفاده شده است. نتایج بدست آمده گویای این است که مقادیر مولفه پیچشی بدست آمده از این روش در ناحیه مرکز تا جنوب غرب تهران دارای بیشینه هایی است که می توان آنرا به زمین شناسی منطقه سطحی و زیر سطحی منطقه نسبت داد که مستلزم مطالعات بیشتر برای پیشگیری از خطرات زمین لرزه های آینده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Evaluation of Torsional Acceleration in Tehran city
Authors
Abstract
Torsional motion induced by seismic waves have been essentially ignored for a long time, first because rotational effects were thought to be small for man-made structures, and second because sensitive measuring devices were not available until quite recently. In seismology, rotational motions might provide more detailed information on the rupture processes of earthquakes. There are some main approaches to evaluate the rotational The current study primarily concerns with evaluation of torsional ground motions by using the acceleration data of BHRC strong motion network in Tehran city of Iran, by use of Geodetic method. Result show the distribution of torsional ground motion in Southwest part of Tehran, be related to geology of Tehran region.
Keywords
rotational component, Tehran, geodetic method, Earthquake